امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۰۹

تعرفه ها

سرویس ها
مدت زمانتعرفه
شروع کنید
عضویت برنزییک ساله399 هزار تومانسفارش
عضویت نقره اییک ساله 699 هزار تومانسفارش
عضویت طلایییک ساله 999 هزار تومانسفارش
بنر بزرگ بالا (جایگاه A)
یک ماهه 799 هزار تومانرزرو جایگاه
بنر چپ بالا (جایگاه B)یک ماهه 399 هزار تومانرزرو جایگاه
بنر چپ پایین (جایگاه C)یک ماهه 299 هزار تومانرزرو جایگاه

کدام عضویت برای من مناسب است

عضویت برنزی
عضویت نقره ای عضویت طلایی
مناسب جهت کسب و کارهای کوچک، با محدودیت ایجاد 10 محصول و میزبان محدود بازدید. مناسب جهت کسب و کارهای متوسط، با محدودیت ایجاد 50 محصول و میزبان بهینه بازدید. مناسب جهت کسب و کارهای بزرگ، بدون محدودیت ایجاد محصول و میزبان نامحدود بازدید.
399 هزار تومان
699 هزار تومان
999 هزار تومان
سفارشسفارشسفارش