امروز جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۸

تعرفه ها

سرویس ها
مدت زمانتعرفه
شروع کنید
عضویت برنزییک ساله600 هزار تومانسفارش
عضویت نقره اییک ساله 900 هزار تومانسفارش
عضویت طلایییک ساله 1،200 هزار تومانسفارش
بنر بزرگ بالا (جایگاه A)
یک ماهه 1،200 هزار تومانرزرو جایگاه
بنر چپ بالا (جایگاه B)یک ماهه 800 هزار تومانرزرو جایگاه
بنر چپ پایین (جایگاه C)یک ماهه 600 هزار تومانرزرو جایگاه

کدام عضویت برای من مناسب است

عضویت برنزی
عضویت نقره ای عضویت طلایی
مناسب جهت کسب و کارهای کوچک، با محدودیت ایجاد 10 محصول و میزبان محدود بازدید. مناسب جهت کسب و کارهای متوسط، با محدودیت ایجاد 50 محصول و میزبان بهینه بازدید. مناسب جهت کسب و کارهای بزرگ، بدون محدودیت ایجاد محصول و میزبان نامحدود بازدید.
600 هزار تومان
900 هزار تومان
1،200هزار تومان
سفارشسفارشسفارش