امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۴۸

مقالات

مبدل گشتاور نیرو

پروژه  ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
لوله بیرونی باچرخ توربین مرتبط شده است . هر دولوله انتقال حرارت به وسیله تکیه گاه ضد اصطکاک 
حمایت می شوند . میله درونی برای یک مارپیچ استفاده می شود ومیله بیرونی برای یک مارپیچ با یک حلقه افتاده می شود.
تنظیم پره : چرخ راهنما به طور مکانیکی با دو پیستون مرتبط است وبه پایندگی وعملگر انتقال مرتبط است آنها از 0  تا  100درصد حرکت داده شده اند.پمپ ایمپلروپره راهنماوچرخ های توربین ازچرخه روغن با هم با مبدل لایه بندی می شود.تسمه گشتاورقسمت های درونی کنترل تهیه روغن وتخلیه روغن راحمایت می نماید یک مکان کنترل به محل تهیه مبدل وابسته شده است ونیزبه تسمه گشتاور با اپراتور روغن دوسوپاپ کنترل در مکان جایکاه کنترل نصب شده اند اولین دریچه برای پر کردن وتخلیه تسمه گشتاوراستفاده می شود هر دهانه گشتاور با توانایی  توربین گاز متناسب شده اند.
1.2  کاربرد_ تسمه گشتاور:
تسمه هیدرودینامیکی گشتاوربه منظورانتقال سرعت گشتاوربین موتوروتوربین گازبه منظوراینکه راه 
اندازی شود تهیه شده است پره های  پمپ قدرت مکانیکی موتور را با توان 3rd  از سرعت درونی  (n3) جذب می کند وآن رابه انرژی جنبشی تبدیل می کند  واین عمل را بوسیله شتابدارکردن روغن در مبدل انجام  می دهد.چرخ های توربین انرژی جنبشی موجود در جریان ماده برگشتی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.پره های هادی دوم تنظیم می شوندو روی جهت جریان تاثیر می گذارند ضخامت درونی بین پره های هادی حجم در نقطه طرح مربوط می شود وبه منظور وابستگی با موقعیت 
پره های هادیبرای توصیف رفتار عملکرد تهیه می شود.جهت گردش مبدل درونی وبیرونی یکسان است.گشتاوردرچرخهای توربین تولید می شود و این گشتاور بالاترین مقدار گشتاور است سرحد تا زمانی است که میله بیرونی چرخش را متوقف می سازد و با افزایش سرعت کاهش می یابد بنابراین تسمه گشتاور به طوری ناهماهنگ واتفاقی وفق می یابدو به طور اتوماتیک با رویدادهای متفاوتی وفق می یابد.
1.3  کاربرد_  وسیله چرخنده یا چرخان
وسیله چرخان برای القای چرخ گردان کلید خاموش توربین گاز در یک سرعت مشخص تهیه شده است به موجب ان دومین چرخ توربین روغن را بوسیله سه لوله خرطومی یا دهانه تولید می نماید تیغ های هادی چرخ های هادی 100%در موقعیت باز می باشند.
 2.  گردش یا مسیر روغن طرح و اندازه های نقشه را ببینید
2.1 کل:
روغن های مشابه به عنوان کار کنترل روغن روان سازوروغن سرد کننده استفاده می شود.تسمه گشتاور با عملکرد روغن تهیه می شودبه گونه ای که تهیه روغن به وسیله عملکرد پمپ ها به یکدیگروابسته می باشند.
2.2 کار گردش روغن -  عملکرد تسمه گشتاور
روی عملکرد مبدل دریچه (3) برای پر شدن بوسیله دریچه (5) پیلوت روشن می شود.
پمپ (1) ازسیستم  تهیه روغن کار را برای گشتاور جایگزید.سوپاپ کنترل تهیه می کند.ظرف سوراخ روغن به وسیله پوشش پره های هادی مستقیما به درون اتاقک کارمبدل راه می یابد. برای جلوگیری از اتلاف گرما یک مقدارمشخص ازچرخه بسته
اتاقک کاربه درون سیستم تهیه روغن برمی گردد این عمل بوسیله القا خلا از سوپاپ انجام می شود.فشار روغن حدود
) 101.5 psi پاسکال(  و فشار پرکردن روغن  58.0 پاسکال است که بوسیله ظرف محتوای روغن کار انجام می گیرد.
جریان فشارمبدل برای روغن کاری بایدبین174 psi و  261باشد. این رنج یا میزان به سرعت و موقعیت پره های هادی مربوط است.تنظیمات در قسمت (3) سوپاپ های کنترل توصیف شده است.
    اگر سوپاپ (3) برای زهکشی روشن شود تولیدات روغنی متوقف  شده و اتاقک کار به سرعت بوسیله نواحی بزرگ موقعیت های  گذرا زهکشی می شود.
   چرخه کنترل روغن:پیستون برای سوپاپ (3 ) یا (4 ) با کنترل روغن بوسیله دریچه پیلوت فشرده می شود.
فشار روغن کنترل تقریبا 101.5 psi    است.
   چرخه روغن سرد کننده و لغزان:
پمپ (2) از سیستم تولیدات روغن (روغن Lube ) را برای نقاط مقاوم و روغن منجمدرا برای قسمت های تسمه گشتاوردرحین کار استفاده می کند. فشارروغن جامد ولغزنده تقریبا 21.8 psi    می باشد.
روغن کنترل لغزان وجامد خنک در جایگاه تسمه یا مبدل گشتاور جمع آوری شد.ونیز روغن به وسیله پایپ بازگردان به داخل سیستم تهیه روغن بر می گردد.
2.5 گردش کار روغن - کاربرد گردان
اگر سرعت بعد ازکلیدخاموش افزایش داده شود توربین گاز سوپاپ کنترل را به منظور موقعیت چرخان روشن می شود . روغن برای انجام کاربوسیله پمپ حمل می شود برای (3)  لوله باکانال های هادی تهیه می شود چرخ توربین دوم روغن را با لوله ها برخورد می دهد .بنابراین به گشتاور احتیاج دارند این جریان روغن  به داخل تانک روغن بر می گردد.فشار روغن کارتقریبا     101.5psi  است.
3 سوپاپ کنترل: توابع واندازه های نقاط نقشه طرح را مشاهده کنید.
3.1 کنتترل: سوپاپ های کنترل (3) برای رهکشی وپر کردن مبدل یا تسمه گشتاور 4 برای عملکرد چرخیدن که بوسیله دو سوپاپ روشن می شوند.
به طور کلی: سوپاپ سروو  می تواند به طور کاملا مشخصی راه اندازی شود. بخش 9.3 را ببینید. سوپاپ کنترل (3) برای تسمه گشتاور پر کننده یا زه کش به کار گرفته می شود به این معنی که بوسیله تنظیم کردن پیچ روی این دریچه کنترل بخش گذرگاهی خروجی روغن و بنابراین سرعت جریان روغن کاربردی درون مبدل یا تسمه گشتاور می توانند 
تنظیم شوند هنگام تنظیم وتعدیل لطفا فشارتسمه گشتاور مورد نظر را بازرسی کنید.
3.2 تنظیمات: برای تنظیم کردن فشار تسمه گشتاور وسرعت جریان روغن درون مبدل یا تسمه گشتاور دوباره پیچ توپی روی جایگاه سوپاپ راحرکت می دهد . پیستون می چسبد وبنابراین محل بخش های عبوری درجایگاه کنترل به وسیله حرکت 
دوباره یا اضافه کردن واشر های زیرین برای تنظیم پیچ تغییر داده می شود بعد از تنظیم پیچ در پیچ بسته می شود . 4 . تنظیم پره راهنما (هادی):
4.1 به طور کلی: توانایی تنظیم پره راهنما یک تغییر مداوم از انتقال توان می باشد 
 این به معنی آن است که یک سرعت اتخاذشده وتوافقی برای هر رانش از ماشین ممکن می باشد درصورتیکه منجر به تغییرات وابسته می گردد.
محرک یا راه انداز مستقیماروی حلقه تنظیم درمبدل عمل می کندوبنابراین نیروهای منظم بانظم بالامورد نیاز می باشند.
4.2  محرک(راه انداز) :  پره های هادی به وسیله یک محرک الکتریکی و یک محرک حرکتی تنظیم می شوند تنظیم حلقه به وسیله حل دادن یا فشاروبه وسیله چرخاندن انجام می گیرد.پره هابه طورمتقابل به وسیله حلقه تنظیم می شوند.چهارروش مستقل کلیدهای محدود در وسایل وکنترلی و سیگنالی و محرک های دورانی rotary  نصب می شوند.پره توربین هادی یا هدایت کننده آنها برای کلیدهای خاموش گردان در موقعیت های پایانی تهیه می شوند . دوکلید دیگر می تواند برای مشخص کننده مبدا و موقعیت های میانی استفاده شود.
توجه: سیلندر یا محرک گردان الکتریکی ممکن است تنها بعد ازچک کردن تماس کلید مسئول S.S برای موقعیت پره های توربین 0% واز کلید S.S برای مقدار ماکزیمم استفاده شود.راجع به این موضوع وداده های مربوطه لطفا به بخش داده های کاربردی برای مبدل گشتاور در صفحه 5 مراجعه کنید
کلید های وابسته محدود گشتاور  1S و 2S برای 100 Nm در هر مورد درجهت ها باز وبسته پره های توربین راهنما برای سیلند گردان مناسب شده است . حجم لقی دستگاه در صفحه داده ها نشان داده شده است لطفا همچنین به ساختار اپراتور ها برای سیلندر گردان با وسایل سیگنالی وکنترلی نگاه کنید 
دستورالعمل تنظیم یا چک کلیدهای محدود 4S و3S :تابع کنترل را روی کلیدهای محدود به منظور استفاده ازوسایل اندازه گیری چک کنید درنتیجه سیلندگردان به صورت دستی حرکت دهید وموقعیت نهایی به وسیله چرخ دستی تنظیم نمایید.
 5. طراحی وتحویل :
 5.1 تست اداره: قبل از نقل و انتقال تسمه گشتاور یک تست کامل برای تنظیمات اساسی باید صورت گیرد 
پارامترهای اندازه گیری: گشتاور خارجی ودرونی تحت بررسی با موفقیت پره های توربین لرزش روی جایگاه یاطاقان زمان پرشدن مربوط می باشد. 
پارامتر های دستگاه: مقدار روغن کار شده در اتاقک کار فشار تسمه ماکزیمم.تنظیم پره های توربین هادی گشتاور وکلیدهای محدود سوپاپ یا دریچه .میانگین بخش عبوری برای مجرای خروجی روغن کار.
تست عملی: تنظیم پره های توربین راهنما ودریچه گردان ودریچه پر کردن و...
حفاظت: حفاظت استاندارد بر طبق صفحات  625_006212 .3  ضمانت 12 ماهه را تامین می نماید.
تسمه گشتاور برای مونتاژ اماده است .همه لوله های درونی برای مطابقت با چرخه روغن اماده شده اند.
وسایل مشخص کننده به محض سفارش متناسب می شوند لوله های  اتصال e.g برای سیستم تهیه روغن با بالها یا کلاهک تهیه  می شوند  زمانیکه جفت های اتصال تهیه شد چرخ های فرز نصب می شوند قسمت های یدکی ونیز قسمت های لق وسست مبدل گشتاور جداگانه برای تحویل بسته بندی می شوند.
حمل ونقل: برای حمل ونقل مبدل گشتاور یک پیچ سه سوراخ روی بالای جایگاه متناسب وجایگزیده می شود رجوع کنید به وزن حمل ونقل  بدون بسته های پر کننده روغن لطفا به تصاویر زیرین رجوع کنید.
6. نصب: 
1-6 : اطلاعات کلی: مبدل گشتاور voith باید به وسیله اشخاص ماهر نصب و تنظیم شود. بنابراین ما توصیه می¬کنیم که هر یکی از سرویس¬های مهندسی مخصوص ما را برای نصب به همراه داشته باشید.
نصب اشتباه می¬تواند منجر به خرابی شده و تمام قسمت¬ها نقص پیدا کنند.
موضوع مربوط به دیمانسیون و ابعاد نصب لطفا به خطوط و تصاویر زیر رجوع کنید.
زمان نصب دینگ یا چرخ جفتی لطفا مستقیما به راهنما¬یی و نکات نصب توجه نمایید در طول دوره ساختن در محل یا پایگاه پوشیدن دستگاه به منظور جلوگیری از سایش و آسیب مفید است. به خصوص صفحات نمایشگر نیاز به یک حفاظت کامل دارند.
تغییرات میله به علت عملکرد، دقت تغییر در عمل ماشیت گرنده و آن که مبدل گشتاور هست در معرض تغییر و جابه ¬جایی می باشد برای میزان و تنظیم لطفا نا تنظیمی واحدهای مختلف منحرف شدهه به سبب عملکرد را در نظر بگیرید. انحراف میله مبدل گشتاور به دمای 68 درجه فارنهایت و دمای نصب 176 درجه فارنهایت عملکرد مربوط است.
A=نقاط ثابت برای فرزاسیدن 
B=نقاط ثابت برای فرزاسیدن دپایه 
مقدار آغاز (شروع) از نقطه ثابت A یا  B برابر بود.
و برابر میزان ماکزیمم است. انحراف میله شامل فضای خالی یا طاقان است.
تنظیم درست و مخصوص گرانتی شده هنگام استفاده از سه شاخص: مقیاس برای اندازه-گیری مرکز محور، مبدأ و زاویه انعکاس و میله های دوار مشترک.
بعد از تنظیم مبدل گشتاور میزان تنظیم را در 1/10000 و مطابق با نقشه زیر ثبت می نمایند.
6.3 : دیمانسیون¬های فرزاسیون را برای مبدل گشتاور و نیز موقعیت را برای راندن ماشین و ماشین¬گردان چک کنید.
اتصالات لوله¬ها به منظور جهت¬های مورد نیاز نصب چک کنید لطفا فضای خالی بین میله¬ها را طبق کاربردهای مخصوص برای اتصالات و تماس¬های آن¬ها مشاهده نمایید.
فواصل محورها را در ماشین¬گردان اندازه¬گیری و ثبت نمایید.
فواصل را برای مبدل گشتاور و فواصل پرکننده آن¬ها چک نمایید که تقریبا 0/0787 mm می باشد مونتاژ مبدل گشتاور برمبنای فرزاسیون داده¬های ثبت شده برای ظرفیت ثبت شده در خطوط زیرین ثبت شده¬اند.
فرزاسیون تبنی: برای یک فرزاسیون نیق دو ریل تنبی یا 4 ورقه محکم پایه با سوراخ¬هایی به قطر داخلی لوله سپر ضروری است این ریل¬های فرزاسیون مبدل گشتاور روی فرزاسیون نصب می¬شود سپس تنظیم کنید مبدل گشتاور یا تسمه گشتاور و ربل¬های فرزاسیون یا ظروف پایه را با یک پوشش مناسب تامین می نماید.
بعد تبن مستقر می¬شود سرانجام خطوط استفاده مبدل گشتاور و لاین فلزی باعث جابهجایی میله از واحدهای منحصر به فرد می¬شوند. همه shim ها بایستی وزن واحدی را تحمل نمایند.
بعد از انجام تنظیمات پبچ مهره و ثبت دقیق تنظیمات به وسیله میله چرخان بل یکدیگر به موارد زیر می-رسیم.
فرزاسیون استیل: بعد از نصب و تناسب جفت¬ها و اتصالات مربوط و تولیدات روغن به خوبی روغن مصرف سپس مبدل گشتاور را روی فرزاسیون قرار می¬دهیم. اگر یک فرزاسیون معمولی وجود دارد همه واحدها باید در موقعیت قبل تنظیم روی فرزاسیون قرار گیرند.
مهم: همه shim ها بایستی وزن یکنواختی برای ممانعت از قلاب شدن مخصوصا زمانیکه پیچ محور سفت می¬شود تحمل نمایند.
بعد از سفت کردن پیچ محور اندازه¬گیری و تنظیمات مقادیر مثل آن¬چه که در قسمت 6.2 آمده ثبت نی-شوند.
لوله روغن و برگردان روغن، زه روغن نشتی و روغن لغزان فخک در مبدل گشتاور تغذیه می¬شوند. آن¬ها باید با دیامترهای تیوبی مشخص شوند ممچنان که در طرح¬های زیرین مشاهده می¬شود.
ما اتخاذ جایگاه لوله ها تنها دور از تنیم مبدل گشتاور توصیه می¬نماییم. لطفا توجه کنید که لوله¬های نصب شده آزاد بوده و هیچ فشاری روی آن¬ها نباشد.
لوله¬های روغن که در جایگاه نصب می¬شوند بعد از تکمیل پیچ می¬شوند.
آماده سازی برای میکس
قسمت BETONA تا 10 بخش آبی در این مرحله نتیجه می¬گردد 1 تا 3 لیتر نمک سود یا سرکه s 13 روی 100 لیتر آب سرکه محلول به منظور از بین بردن کثیفی کربن روغن مخلوط می¬کنیم. قطعات به سنگینی (به سختی) به وسیله روغن گریس کثیف می¬شوند.
دمای ایده¬آل محلول آب¬سرکه یا نمک سود تقریبا 104 درجه فارنهایت می¬باشد.
قطعات را طبق دستور در دوره زمانی ذکر شده درون محلول مورد نظر قرار دهید.
زمان یا مدت آب¬سرکه:
فیلم خیلی ضخیم از زنگار تقریبا: 5  تا 10 دقیقه
زنگ زدگی: 15تا 30 دقیقه
پوسته¬های میله: 50 دقیقه
قطعه¬های استیلی آهسته سرد شده از descalliry : تقریبا 120 دقیقه
سپس بخش ¬ها را حرکت دهید و آن¬ها را نشویید و به آن¬ها اجازه دهید که خشک شوند زمان خشک کردن یک فیلم پروتکتیو در 68 درجه فارنهایت بین 24و 48 ساعت می¬باشد. اگر زمان خشک شدن نتواند سفید واقع شود برای شتشوی کافی آب تمیز نیز مورد نیاز است. سپس اجزاء را خشک کنید و روی آن¬ها اسپری بزنید و روی نقاط بیرونی را همچنین محافظت کنید اگر دستور العمیلی از ما داده نشده بود و بنابراین شامل نئارد که در حیطه حمایت و ضمانت قرار می¬گیرند نباشد باید مخصوصا روی قسمت¬هایی از قبیل حفت¬های اتصال و مطابق با نیروهای منظم ترقی داده شده و وارسی گردد.
آماده سازی بعد از نصب: اگر بعد از نصب جفت¬ها در حالت توقف و ایست باقی بمانند ما آماده سازی جفت را که در صفحه 3 آمده توصیه می¬نماییم.
اگر هنوز ابهاماتی در نصب و کارانداز قسمت¬های مختلف وجود دارد اندازه¬ها و توصیفاتی مطابق با بخش 6.1 و بخش 7 وجود دارد.
 نصب الکترونیکی: واحدهای تولیدی و وسایل را طبق نظم و قوانین VDE چک و بررسی کنید. ساختارها برای سهمیه وسایل در توصیفات وسایل محدود شده ذکر شده لطفا به طور اساسی به ساختار سازنده¬ها و کارخانه توجه نمایید.
روغن کاربردی: اگر جریان عامل استفاده شده در لیست انتخابی روغن ما ذر شود سازگاری را با روغن¬های آماده چک کنید.
ویسکوزیتی روغن عملیاتی باید تا جایی که ممکن است برای قابلیت هیدرولیکی شایسته گارانتی شود و خصوصیات آزاد سازی هوا پر و خالی شدن و چک¬کردن بایستی چک شود.
به عبارت دیگر روغن¬کار بایستی دارای توان موتور عالی برای حمل و نقل باشد تنها روغن مناسب برای مبدل گشتاور توان اجرایی بالایی دارد ویسکوزیته پایین روغن یا خواص عالی لغزندگی و خصوصیات رهایش هوایی را دارا می¬باشند روغن بایستی به صورت طبیعی خنثی¬سازی شود و برای فلزها و آب¬بندی تا جایی که ممکن است متناسب شود دمای کار قابل قبول و تحت فشار هوا بایستی روش عملیاتی مناسبی اجرا و مجاز شمرده شود. روغن توربین بخار L-TP32 را با وییگی آزادسازی هوا استفاده کنید. و آن را 5 دقیقه و در دمای 122 درجه فارنهایت به عنوان روغن عامل استفاده می¬کنند. روغن بر طبق معیارهایی که می¬توانند در لیست انتخابی روغن دیده شوند تست می¬شود.
قسمت¬های ضروری از قبیل جفت¬های متصل، مقدار مشخص لغزندگی به وسیله کارخانه باید به  طور اساسی چک شوند و بعد از آن فاصله¬ها را تنظیم و اگر لازم باشد افزایش دهند لغزان کننده (گریس) پوشش Darin2 را برای تضاد لغزان محور و برای هدایت مکانیسم تنظیم پره¬ها استفاده کنید.
کمیسیون کمیته خالاتی را که مبدل گشتاور مقادیر غیر واقعی کسب می¬نماید برای دما و فشار روغن در بخش 9.5 آمده است ویسکوزیته روغن عامل برای شروع باید SUS بیش از 1850 افزایش نیابد. برای روغن¬های لیست 3 این به معنی یک دمای 32 درجه فارنهابتی است.
دنباله آماده سازی: چک کردن تنظیمات همه تجهزیات مفروض انبساط گرما و انحراف میله¬ها به علت کار و تصحیح کردن آن تا جایی که لازم باشد مقادیر و ارزش¬های تغییرات را ثبت کنید.
 چک کردن تعمیرات فرزاسیون:
چک کردن جهات چرخش مقصد با جفت ها و اتصالات مبدّل گشتاور
چک کردن وسایل سیگناالی و کنترلی و سلیس کردن کارها و توابع روی سیلندر
چک کردن محصولات مبدل گشتاور با روغ از سیستم تهیه روغن
چک کردن پراکندگی و نشت لوله ها چک کردن توابع وسایل نمایشگر یا تنظیم کننده النمت های نمایشگر
8.2 چک کامل واحدی که برای راه اندازی آماه است
متصل کردن پمپ ها برای سیستم تهیه روغن به منظور تهیه روغن لغزان و برای تهیه روغن کار مبدّل گشتاور راه اندازی ماشین رانش و نمایشگر را به طور اتوماتیکی و آغاز به کار بعد از دستیابی به فشار روغن عامل مبدل گشتاور با روغن کار پر می شود و به وسیله درچه های سولنوئیوی روشن می شود.
راه اندازی واحد و مشاهده اداره سلیس فشار روغن و دماهای آنها
خاموش کردن واحد بعد از دنباله راه اندازی و مشاهده کردن اندازه ها برای آماده سازی اندازه در حالت و دوره ایست و Standby اپراتور گرفته می شود.
مبدل گشتاور را بر علیه آب و رطوبت حفاظت نمایید. برای حفاظت در برابر ساییدگی هر ماه یک یا 2 بار وسیله را حتی برای مدت زمان کوتاه روشن کنید.
هر گز مبدل گشتاور را به صورت گرم راه اندازی نکنید زیرا امکان آسیب و صدمه و جود دارد. یک نمایشگر مداوم و یکسره از دما و فشار قابل قبول مبدل یک کاربرد سخت و تعمیر اپراتور را معنی می دهد ویسکو زیته روغن عامل برای راه اندازی باید SUS 1850 افزایش یابد 
برای روغن ها مطابق لیست منتخب دمای روغن در لیست 32 درجه فارنهایت می باشد. دمای روغن در سیستم تهیه روغن نباید زیر 113 درجه فارنهایت باشد. 
روشن کردن واحد : مبدل گشتاور تهیه را روشن کنید. سوپاپ 3 را کنترل کنید در موقعیت جزئی و درونی هستند. موتون راندن فشار روغن را روشن کنید هنگام راه اندازی توربین گاز پیستون فنری سوپاپ کنترل برای موقعیت پر شدن به وسیله سوپاپ پیولت حرکت می کند. چرخه مبدل گشتاور با روغن کار پر می شود و واحد راه اندازی می شود.
هنگام یک کلید محدود آن به وسیله موقعیت پیستون روشن می شود.
توربین گاز به وسیله تنظیم پره های توربین هادی سیلندر i.e را استفاده می کند آن تا زمان لازم برای رسیدن به سرعت قابل قبول شتاب دار می شود.
تغییر موقعیت پره های هادی قادر است تغییری در توان حمل و نقل ایجاد نمیاد.
گردادن واحد به وسیله مبدل گشتاور: زمانی که توربین گاز از عمل گردان حرکت می کند سوپاپ کنترل 3 در موقعیت  drainباقی می ماند.
پره های توربین هادی را در حالت ماکزیمم قرار دهید در طول کاهش سرعت پره های توربین را هدایت کنید زمان رسیدن سرعت گردان به موتور توربین گاز سوپاپ کنترل را برای موقعیت گردان روشن کنید.
هنگامی که یک کلید محدود نصب می شود آن در موقعیت پیستون مترادف روشن می شود.            مبدل گشتاور برای گردادن توربین گاز به وسیله وسایل گردان روی مبدل گشتاور راه اندازی می شود توربین گاز ممکن است با وجود مبدل گشتاور که می تواند قبل از روشن شدن توربین گاز و در هر زمانی راه اندازی شود.
پره های توربین هادی را در حالت ماکزیمم قرار دهید. مبدل گشتاور می تواند به طور متنوعی برای تغییر روغن و فشار روغن نوسان کند. گشتاور گردان می تواند به گونه ای محدود به وسیله تغییرات سرعت جریان روغن یا فشار روغن تغییر کند.
کاربرد ضروری به صورت دستی از پر کردن و کنترل بارش و کنترل چرخش.
کلید ضروری دستی را فشار دهید این در موارد نقص قسمت های الکتریکی روی سوپاپ های پیلوت بایستی صورت گیرد.
سوپاپ پیلوت این توابع کلید زن را که زمان فشردن آن با کلید های دستی برابر است را به سمت بیرون حمل می کند.
خاموش کردن واحد: کلید خاموش توربین گاز و توقف عمل چرخش را بزنید.
سوپاپ کنترل به موقعیت درونی حرکت دهید. کلید خاموش تهیه روغن مبدل گشتاور هنگامی که هنوز توربین در حال چرخش است فشار دهید.
در مورد توقف لطفا قسمت 8.3 را ببینید.
داده های عملیات : 
دمای روغن کار در حال جریان: مقدارش تقریبا 140 درجه فارنهایت دمای روغن کار در جاری شدن از مبدل گشتاور < 194 درجه فارنهایت روشن شدن در 230 فارنهایت خاموش در 248 درجه فارنهایت.
دمای روغن لغزنده جاری بر داخل مبدل گشتاور: تقریبا 140 درجه فارنهایت.
دمای روغن لغزنده جاری از مبدل گشتاور: تقریبا 176 درجه فارنهایت.
فشار پر کردن در طول عملکرد: تقریبا 58 PSI  (پاسکال) آلارم در 5/30 پاسکال
فشار پر شدن در طول چرخش : تقریبا 5/101 پاسکال
فشار مبدل گشتاور: 174 تا 261 پاسکال آلارم < 145 پاسکال
روغن لغزنده و سر کننده: تقریبا 8/21 پاسکال 
سرعت جریان روغن کار  : 23/4 گالن/ثانیه 
سرعت جریان روغن کار : در طول چرخش تقریبا 61/6 گالن/ثانیه
سرعت جریان روغن لغزنده و خنک کننده : تقریبا 16/0 گالن
تشخیص فشار روغن کار : 
میزان کردن و تنظیم مقدار فشار گاز برای مبدل گشتاور را توصیه می نماییم. این مساله هنگامی که مبدل گشتاور به طور مداوم و پیوسته در حال کار است ضرورت دارد.
میزان فشار به یک آشکار سازی صریح و سریع از نقایص اشاره دارد.
فشار مبدل گشتاور می تواند تغییر کند.
فشار روغن چک می شود می تواند به تنهایی در زمان موقعیت های پره های توربین راهنما مقایسه شود و نسبت سرعت ها برابر هستند و این همچنین برای سرعت موتور نیز به کار گرفته می شود.
در کل : چک کنید ! فشار روغن به بیرون حمل می شود تقریبا 75 % در حالت باز پره ها در سرعت کامل موتور با یک سرعت نسبی NT:NP از 35/0 تا 5/0 می باشد و در دمای نرمال بین 158 و 194 درجه فارنهایت قرار می گیرد . مینیمم فشار پر کننده باید تقریبا 5/30 پاسکال و مینیمم فشار مبدل گشتاور تقریبا 145 پاسکال است.
نمیاشگر فشار روغن کار:  برای مونتیور فشار مبدل گشتاور قابل مشاهده می باشد و به وسیله کلید فشار استفاده می شود. با توجه به نوشته ها این کلید یک سیگنال آلارمی را در بر می گیرد اگر می بینیم فشار مبدل گشتاور از تقریبا 145 پاسکال در طول عمل گشتاور و در مدت طولانی تری حاصل می شود این کلید وارد عمل می شود.
مشخص کردن دمای روغن کار با مانیتور.
ایجاد یک آشکار کننده دمایی با سیستم نمایشگر روغن کار خروجی از مبدل گشتاور توصیه می شود در طول عمل مبدل گشتاور دمای روغن کار بایستی تقریبا 194- 158 درجه فارنهایت باشد این دمای بالا یک تاثیر مثبت روی کفایت مبدل گشتاور دارد ماکزیمم مقدار دما از 212 درجه فارنهایت نباید بیشتر افزایش یابد یک سیگنال کلید خاموش باید در دمای 248 درجه فارنهایت شروع شود 
تصحیح و تنظیم فاصله ها و اندازه ها:
10.1: ا ندازه هایی که بایستی گرفته شود هنگامیکه واحد در حال کار کردن ا ست :
صفحه نمایش در زمان شروع اپراتور مونیتور همه میزان دماها و فشار را نمایش می دهد سرعت توربین گاز و عمل چرخان بر طبق داده ها و در مقایسه با مقادیر مشخص ثبت شده
هر 100 ساعت کاری همه مشخصات را ثبت و مقایسه نمایید.
هر 500 ساعت کار : توصیه می شود که صداها و مقادیر کارها را اندازه بگیرید و آن¬ها را با مقادیری که تحت شرایط مشابه ثبت شده¬اند مقایسه کنید.
اندازه¬ها تنها زمانیکه واحد متوقف هست گرفته می¬شود هر زمان که توربین گازی متوقف می¬شود. تمام مکانیسم¬های ماشین و مقادیر و معیارها را چک کنید.
بعد از 2000ساعت از زمان شروع انبار کردن و اندوختن یا بعد از 20000 یا 25000 ساعت
عمل جمع آوری
روغن کار را مجددا آنالیز کنید و اندازه ها را طبق ساختار تهیه روغن محک بزنید.
جفت¬های اتصال را به عنوان ساختارهای کارخانه بازرسی و تعمیر نمایید.
میله¬های پره توربین راهنما را در مکانیسم گریس کاری نمایید. صفحه 7-1 مشاهده نمایید.
تنظیم مبدل گشتاور را با حرکت و ماشین رانش چک کنید تمام قسمت¬های ایمنی را چک کنید و از مبدل گشتاور بازرسی چشمی به عمل آورید.
ما جابه جایی قسمت¬های درونی و بیرونی مبدل گشتاور بعد از 2000 ساعت از زمان شروع توصیه می نماییم.
ما جا به جایی قسمت¬های حمل و نقل بیرونی مبدل گشتاور را بعد از 20000 تا 25000 ساعت عمل اندوختن توصیه می¬کنیم.
ما تغییر میله تنظیم لغزندگی بعد از 2000 ساعت عمل یا 20000-25000 ساعت عمل در ارتباط با جابه-جایی حمل و نقل را توصیه می کنیم.
اما به طور کلی: بعد از 50000 ساعت یا ماکزیمم 5 سال عمل اگر رفتار عامل تغییر کند لازم است مبدل تعمیر با معاینه شود.
تاخیرات غیر ضروری از اجتناب: ما معاینه و تعمیر کلی دستگاه را در ابتدا توصیه می¬نماییم و نیز سفارش بخش¬ها و قسمت¬های زاپاس و یدک برای رفع مشکلات فکر مناسبی می¬باشد.
به منظور استفاده از امکانات ضمانتی و نیز لوازم یدک و یا دستور برای خدمات مهندسی لطفا همیشه شماره سریال و موقعیت دقیق مبدل را به همراه نام شخص مشخص و معین نمایید. معاینه مبدل گشتاور تا زمانیکه دستگاه خاموش است ممکن می¬باشد.
قبل از شروع لازم است همه پیشگیری¬ها انجام شود هر گونه¬ای که واحد مدت مدت طولانی روشن باشد مطمئن شوید که هیچ گونه کثیفی و گرد وغباری در هنگام معاینه و تعمیر مبدل را تهدید نمی نماید.
پمپ پروانه موتور و چرخ توربین در مبدل با کمترین فضای خالی اداره می¬شوند.
کار ابتدایی: خطوط تولید را از محرک چرخشی سست کنید. محرک گشتاور را روی یک بالابر معلق کرده و پیچ¬ها را شل کنید
مولد گشتاور  را روی بالابر معلق کنید طناب¬ها یا میله¬هایی فرزاسیون را سست کنید و به دقت آسانسور مبدل را خاموش کنید و مبدل را کنار بگذارید.
جفت¬های مبدل گشتاور را پیاده کنید و با کلید از میله بیرونی و درونی متناسب نمایید.
مبدل را در موقعیت عمودی قرار دهید با نقاط بالایی که به طرف بیرون است از تمام اجزای چوبی آن حفاظت کرده و دستگاه مولد را به حالت سکون پایین بگذارید.
دو پیج یا قلاب مقابل طرف جایگاه کنترل را پیچ کنید و جایگاه را روی طناب بالابر محکم ببندید. پیچ ها را شل کنید و جایگاه کنترل به طور مناسبی پایین قرار دهید.
مکان محورها افقی دکمه خاموش را فشار می¬دهید نگاه می¬کنید.
پیچ ها را شل کنید و دکمه خاموش را فشار دهید گلوگاه یا دهانه وسیله چرخان را از مبدل گشتاور استخراج کنید. پیچ را داخل مرکز بیرونی پیچ کنید و آن را با بالابر متصل نمایید. همه پیچ¬هارا منتقل کنید. برای مصرف بیشتر قسمت¬های بیرونی برخلاف چرخ¬های راهنما به شدت فشار دهید. بعد از سست کردن پیچ¬ها پیپ موتور را خاموش کنید.
چرخ اول توربین و دوم را به طور کامل منتقل کنید. از چزخ هادی و پوشش چرخ هادی پیچ را شل کنید و کاور را حرکت دهید پیچ مرکز میله درونی آسانسور و قسمت بیرونی و درونی جایگاه مبدل را پیچ کنید. لطفا به بخش¬های سفارش شده و تصاویر کشیده شده مراجعه کنید تا از موارد مذکور بهره بیشتری ببرید.
72.5 قرار دادن بی عیب و درست یاطاقان و مبدل گشتاور
یاطاقان روی میله درونی و بیرونی بایستی با دقت کامل نصب شود.
میله¬¬ها در حالت عمودی قرار دهید. چیخ هادی روی قسمت درونی و بخش بیرونی روی مبدل پوشش می-یابد.
چرخ هادی با چرخ هادی پوشش با یکدیگر جفت می¬شود غلاف پیچ را تنظیم کنید و میله را روی چرخ هادی بپوشانید میله درونی با یاطاقان ضداصطکاک باهم نصب کنید و پوشش داخلی فضاگیر در چرخ هادی پوشش دهید یاطاقان ضداصطکاک را در موقعیت آماده قرار داده و ثابت کنید و آن را با میله درونی و در جهت قطب بچرخانید.
قرار دادن بخش بیرونی تکیه¬گاه به درستی
فاصله تکیه گاه دستگاه در بخش درونی: فاصله تکیه گاه را به وسیله فضای انبوه پر کنید.
فاصله تکیه گاه به وسیله معیارهای مربوط به ارنج بین قسمت ثابت و طرفوجهی میله اندازه¬گیری کنید. وزن مربوط به قسمت گردان 45 کیلوگرم است.


چگونه می¬توان باعث گسترش شد ؟
 بالابر را درون میله خاموش کنید و یک وسیله بالابرنده و تعادل را برای نقاط اندازه¬گیر کننده بالا با وزن 600 نبوتن و برای نقاط اندازه گیری پایین با وزن 300 نیوتن حاصل می¬شود این فاصله را به وسیله مقیاس-ها نمایان و مشخص شده تعیین و تحقیق کنید.
قسمت¬های درونی دستگاه و فواصل تکیه یا بازوی تکیه گاه طبق موارد زیر بررسی می-شود.
دو آنتی اصطکاک را روی میله درونی تکیه گاه نصب کنید و در موقعیت آماده برای میله کولار قرار دهید فضای انبوه و حلقه تکیه گاه را تنظیم کنید.
قسمت¬های shell را نصب کنید تکیه گاه ضد اصطکاک را روی میله بیرونی نصب کنید تکیه گاه ضد اصطکاک را در جهت محور روی میله بیرونی به وسیله یک بوش 013151-3623 نصب نمایید.
یک حلقه فاصله را با فلنگ 01352-3623 در shell مبدل قرار دهید.
این عمل باعث بهتر عمل کردن شذ و برخلاف مقاومت فنر ایستادگی می¬کند.
تکیه گاه فاصله به وسیله  shim قرار دهید و ضخامت shim  براساس بلوک¬های معیار و سنجش تنظیم کنید.  Screw Puller تا زمانیکه فاصله تکیه گاه محور حذف نشده نصب کنید مسافت بین shell مبدل و حلقه تکیه گاه درون فضای دو Screw مشخص می¬شود این دیماسنیون کمتر از 0394/0 اینچ مشخص شده است.
هم اکنون حلقه میانجی، واشر و کاورها را تنظیم و مناسب کنید.
مسافت حلقه¬ را با فلنگ تنظیم و آن را به وسیله حلقه لابرنیس جایگزین کنید. آن بایستی برای چرخش میله بیرونی به راحتی و در جهت رادیال امکان پذیر باشد.
سپس بوش از میله بیرونی حرکت داده و آن را به وسیله فشار روی فلنگ چرخ توربین جابه¬جا کنید
شباهت چرخ توربین و قسمت بیرونی: حلقه محور را تنظیم کنید منتها اگر حرکت کرد.          چرخ توربین او2 را درون چرخ توربین هادی قرار دهید و سپس چرخ را بپوشانید موقعیت پمپ محرک را روی میله درونی قرار دهید و موقعیت قسمت بیرونی را روی چرخ توربین هادی و در جایگاه مبدل گشتاور قرار دهید
شباهت جایگاه کنترل ظرف orifice را درجایگاه کنترل نصب کنید و یک پوشش ضخیم از ترکیب پوستی در طرف یا اطراف فلنگ قرار دهید.
جایگاه کنترل را روی هر crank معلق کنید و آن را به طور ضخیمی در جایگاه مبدل گشتاور جای دهی کنید.
کارهای باقی مانده:  
مبدل گشتاور را در موقعیت هورزنتال و در اتصالات لوله¬های مربوط قرار دهید. مبدل گشتاور را روی پایه قرار داده و پایه توان را به هم بسته و تنظیم کنید. لوله¬هایی را که بایستی متصل شود به هم متصل کنید، موتور محرک گردان را با لوله¬های و دوک وار منظم روی جایگاه مبدل جای دهی کنید.
دوک¬های منظم را با حلقه تنظیم کننده مرتبط کنید.
خطوط الکتریکی تهیه شده و نیز محرک گردان را به هم متصل کنید.


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.