امروز سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۲۷

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
شماره 82/ م ع/95 مناقصه ها
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه