امروز دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۰:۵۱

جدیدترین مناقصه و مزایده های برگزار شده

    

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1/98-300-ر مناقصه ها
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
009/98/1 مناقصه ها
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
2672 مناقصه ها
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
2672 مناقصه ها
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ فراخوان
2668 مناقصه ها
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
2668 مناقصه ها
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
2666 مناقصه ها
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
2664 مزایده ها
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ مزایده
200971446000054 مناقصه ها
۱۰ آذر ۱۳۹۷ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
  مناقصه ها
۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
ب/52-97/23 مناقصه ها
۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
970820 مناقصه ها
۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
711 مناقصه ها
مناقصه
  مناقصه ها
۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1158 مناقصه ها
۶ آبان ۱۳۹۷ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  مناقصه ها
۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  مزایده ها
۲۲ مهر ۱۳۹۷ مزایده
97/1008 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
200975168000033 ۲۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  مناقصه ها
مناقصه