امروز پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۰۶

جدیدترین مناقصه و مزایده های برگزار شده

مناقصه و مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
200971446000054 مناقصه ها
۱۰ آذر ۱۳۹۷ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
  مناقصه ها
۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
ب/52-97/23 مناقصه ها
۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
970820 مناقصه ها
۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
711 مناقصه ها
مناقصه
  مناقصه ها
۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1158 مناقصه ها
۶ آبان ۱۳۹۷ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  مناقصه ها
۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  مزایده ها
۲۲ مهر ۱۳۹۷ مزایده
97/1008 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
200975168000033 ۲۱ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
  مناقصه ها
مناقصه
شماره 82/ م ع/95 مناقصه ها
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه