امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۷:۳۸
 • لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر 3.2 اتمسفر (توسن)

  ۴۲,۰۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۴۶۳,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۳۸۹,۱۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۳۰۶,۹۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۹۰۸,۳۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۱,۱۲۸,۴۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۱,۲۹۵,۸۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۱,۵۹۶,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۲,۲۷۸,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۲,۸۶۷,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۷۰۹,۹۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۲۱۵,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۱۶۹,۰۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۴,۳۲۴,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10 اتمسفر (توسن)

  ۳,۳۹۴,۵۰۰ تومان

  خرید
 • لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 6 اتمسفر (توسن)

  ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۷,۸۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال ماده پلی اتیلن 3.4 × 25 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۷۲۰ تومان

  خرید
 • سه راه لوله پلی اتیلن 16 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۹۲ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 3.4 × 50 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۶,۷۰۰ تومان

  خرید
 • کمربند انشعاب پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲,۵۰۰ تومان

  خرید
 • بست اتصال لوله 16 میلیمتر پلی اتیلن (آب لوله بسپار)

  ۳۸۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1 × 32 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۴,۴۵۰ تومان

  خرید
 • سه راه پلی اتیلن 110 × 110 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۲۴۶,۰۰۰ تومان

  خرید
 • اتصال نر پلی اتیلن 1.2 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱,۹۸۰ تومان

  خرید
 • نوار آبیاری قطره ای (توسن)

  ۱۸۵,۰۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۹۸,۵۰۰ تومان

  خرید
 • زانو 90° پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۳,۶۷۰ تومان

  خرید
 • رابط پلی اتیلن 40 × 40 میلیمتر (آب لوله بسپار)

  ۱۲,۹۵۰ تومان

  خرید
Loading