امروز پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ ۰۸:۳۱

فهرست محصولات

سه راه پلی اتیلن 110 × 110 × 110 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

سه راه پلی اتیلن 110 × 110 × 110 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

سه راه پلی اتیلن
سایز : 110 × 110 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۹۳,۴۳۲.۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 90 × 90 × 90 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

سه راه پلی اتیلن 90 × 90 × 90 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

سه راه پلی اتیلن
سایز : 90 × 90 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۶۱,۶۰۰.۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 75 × 75 × 75 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

سه راه پلی اتیلن 75 × 75 × 75 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

سه راه پلی اتیلن
سایز : 75 × 75 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۴۰,۴۹۸.۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 63 × 63 × 63 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

سه راه پلی اتیلن 63 × 63 × 63 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

سه راه پلی اتیلن
سایز : 63 × 63 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۲۰,۸۷۰.۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 50 × 50 × 50 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

سه راه پلی اتیلن 50 × 50 × 50 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

سه راه پلی اتیلن
سایز : 50 × 50 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۱۰,۵۱۰.۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 40 × 40 × 40 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

سه راه پلی اتیلن 40 × 40 × 40 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

سه راه پلی اتیلن
سایز : 40 × 40 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۶,۵۸۰.۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 32 × 32 × 32 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

سه راه پلی اتیلن 32 × 32 × 32 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

سه راه پلی اتیلن
سایز : 32 × 32 × 32 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۳,۹۸۰.۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 25 × 25 × 25 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

سه راه پلی اتیلن 25 × 25 × 25 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

سه راه پلی اتیلن
سایز : 25 × 25 × 25 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۲,۳۵۰.۰ تومان
سه راه پلی اتیلن 20 × 20 × 20 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

سه راه پلی اتیلن 20 × 20 × 20 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

سه راه پلی اتیلن
سایز : 20 × 20 × 20 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۱,۹۴۰.۰ تومان
زانو 90° پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

زانو 90° پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

زانو 90° پلی اتیلن
سایز : 110 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۷۵,۳۰۰.۰ تومان
زانو 90° پلی اتیلن 90 × 90 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

زانو 90° پلی اتیلن 90 × 90 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

زانو 90° پلی اتیلن
سایز : 90 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۵۹,۵۰۰.۰ تومان
زانو 90° پلی اتیلن 75 × 75 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

زانو 90° پلی اتیلن 75 × 75 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

زانو 90° پلی اتیلن
سایز : 75 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۳۶,۸۰۰.۰ تومان
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ بعدی »