امروز جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۲۷

فهرست محصولات

تبدیل پلی اتیلن 90 × 110 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 90 × 110 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 90 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۴۳,۲۵۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 63 × 110 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 63 × 110 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 63 × 110 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۴۳,۵۷۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 75 × 90 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 75 × 90 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 75 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۳۲,۱۸۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 63 × 90 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 63 × 90 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 63 × 90 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۳۶,۲۰۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 63 × 75 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 63 × 75 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 63 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۱۹,۳۶۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 50 × 75 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 50 × 75 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 50 × 75 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۱۹,۵۸۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 50 × 63 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 50 × 63 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 50 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۱۱,۴۵۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 40 × 63 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 40 × 63 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 40 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۱۱,۴۵۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 32 × 63 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 32 × 63 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 32 × 63 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۱۱,۴۵۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 40 × 50 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 40 × 50 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 40 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۵,۳۶۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 32 × 50 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 32 × 50 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 32 × 50 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۵,۳۶۰ تومان
تبدیل پلی اتیلن 32 × 40 میلیمتر ( آب لوله بسپار )
آب لوله بسپار

تبدیل پلی اتیلن 32 × 40 میلیمتر ( آب لوله بسپار )

تبدیل پلی اتیلن
سایز : 32 × 40 میلیمتر
جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر
فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر
نوع اتصال : پیچی فشار قوی
۳,۳۳۰ تومان
صفحه ۱ از ۹ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ بعدی »