امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۸:۴۳
بنیاد استیل
Iran
سه راه جوشی 90 درجه 63 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه جوشی 90 درجه 63 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه جوشی 90 درجه سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 160 × 200 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 160 × 200 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  200 × 160 × 200  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 160 × 200 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 160 × 200 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  200 × 160 × 200  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 125 × 200 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 125 × 200 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  200 × 125 × 200  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 125 × 200 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 125 × 200 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  200 × 125 × 200  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 110 × 200 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 110 × 200 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  200 × 110 × 200  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 110 × 200 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 200 × 110 × 200 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  200 × 110 × 200  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 125 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 125 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  160 × 125 × 160  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 125 × 160 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 125 × 160 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  160 × 125 × 160  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 110 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 110 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  160 × 110 × 160  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 110 × 160 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 110 × 160 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  160 × 110 × 160  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 90 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 90 × 160 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  160 × 90 × 160  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 90 × 160 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 160 × 90 × 160 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز :  160 × 90 × 160  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 110 × 125 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 110 × 125 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 × 110 × 125 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 110 × 125 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 110 × 125 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 × 110 × 125 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 90 × 125 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 90 × 125 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 × 90 × 125 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 90 × 125 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 90 × 125 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 × 90 × 125 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 75 × 125 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 75 × 125 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 × 75 × 125 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 75 × 125 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 125 × 75 × 125 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 × 75 × 125 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن125 × 63 × 125 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن125 × 63 × 125 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 × 63 × 125 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن125 × 63 × 125 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن125 × 63 × 125 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 × 63 × 125 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 90 × 110 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 90 × 110 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 110 × 90 × 110میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 75 × 110 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 75 × 110 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 110 × 75 × 110میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 75 × 110 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 75 × 110 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 110 × 75 × 110میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 63 × 110 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 63 × 110 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 110 × 63 × 110میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 63 × 110 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 110 × 63 × 110 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 110 × 63 × 110میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 90 × 75 × 90 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 90 × 75 × 90 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 90 × 75 × 90  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 90 × 75 × 90 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 90 × 75 × 90 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 90 × 75 × 90  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 90 × 63 × 90 میلیمتر 10 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 90 × 63 × 90 میلیمتر 10 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 90 × 63 × 90  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 90 × 63 × 90 میلیمتر 6 اتمسفر
سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن 90 × 63 × 90 میلیمتر 6 اتمسفر

سه راه تبدیل جوشی پلی اتیلن سازنده : اصفهان پلاست سایز : 90 × 63 × 90  میلیمتر جنس : پلی پروپیلن کو پلیمر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع محصول:اتصال جوشی فشار قوی مدل : IPT تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
« قبلی ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ صفحه ۱۳ از ۳۶۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ بعدی »