امروز یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ۲۳:۵۱
بنیاد استیل
Iran
شیر توپی یکسر کوپلینگ ماده یکسر دنده بیرون 2 × 63 میلیمتر
شیر توپی یکسر کوپلینگ ماده یکسر دنده بیرون 2 × 63 میلیمتر

شیر توپی یکسر کوپلینگ ماده یکسر دنده بیرون سازنده : پارس خاور سایز :  63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B17 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه سه سر دنده داخل 2 × 2 × 2 اینچ
شیر توپی سه راه سه سر دنده داخل 2 × 2 × 2 اینچ

شیر توپی سه راه سه سر رابط سازنده : پارس خاور سایز :  63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B13 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه سه سر رابط 63 × 63 × 63 میلیمتر
شیر توپی سه راه سه سر رابط 63 × 63 × 63 میلیمتر

شیر توپی سه راه سه سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B15 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب 75 × 2 × 75 میلیمتر
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب 75 × 2 × 75 میلیمتر

شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب ازجانب سازنده : پارس خاور  سایز : 75 * 75 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B14 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب 63 × 2 × 63 میلیمتر
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب 63 × 2 × 63 میلیمتر

شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب ازجانب سازنده : پارس خاور  سایز : 63 * 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B14 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف 63 × 2 × 63 میلیمتر
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف 63 × 2 × 63 میلیمتر

شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B22 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف 75 × 2 × 75 میلیمتر
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف 75 × 2 × 75 میلیمتر

شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف سازنده : پارس خاور  سایز : 75 * 75 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B22 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف دسته بلند 75 × 2 × 75 میلیمتر
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف دسته بلند 75 × 2 × 75 میلیمتر

شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف سازنده : پارس خاور  سایز : 75 * 75 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B24 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف دسته بلند 63 × 2 × 63 میلیمتر
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف دسته بلند 63 × 2 × 63 میلیمتر

شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از کف سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B24 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب دسته بلند 75 × 2 × 75 میلیمتر
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب دسته بلند 75 × 2 × 75 میلیمتر

شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب سازنده : پارس خاور  سایز : 75 * 75 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B24 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب دسته بلند 63 × 2 × 63 میلیمتر
شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب دسته بلند 63 × 2 × 63 میلیمتر

شیر توپی سه راه دو سر رابط یکسر دنده داخل انشعاب از جانب دسته سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B24 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی سه راه سه سر رابط دسته بلند ۶۳ × ۶۳ × ۶۳ میلیمتر
شیر توپی سه راه سه سر رابط دسته بلند ۶۳ × ۶۳ × ۶۳ میلیمتر

شیر توپی سه راه سه سر رابط دسته بلند سازنده : شیر توپی سایز : 3 * 90 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 3 × 90 میلیمتر
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 3 × 90 میلیمتر

شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز : 3 * 90 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 90 × 90 میلیمتر
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 90 × 90 میلیمتر

شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز : 90 * 90 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 1/2 2 × 75 میلیمتر
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 1/2 2 × 75 میلیمتر

شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند سازنده : پارس خاور  سایز : 1/2 2 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 63 × 75 میلیمتر
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 63 × 75 میلیمتر

شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 2 × 63 میلیمتر
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 2 × 63 میلیمتر

شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز : 2 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 63 × 63 میلیمتر
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 63 × 63 میلیمتر

شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 1/2 1 × ۵۰ میلیمتر
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند 1/2 1 × ۵۰ میلیمتر

شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند سازنده : پارس خاور سایز : 50 * 50 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند ۵۰ × ۵۰ میلیمتر
شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند ۵۰ × ۵۰ میلیمتر

شیر توپی یکسر رابط یکسر مهره ماسوره دسته بلند سازنده : پارس خاور  سایز : 50 * 50 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون 1/2 2 × 75 اینچ
شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون 1/2 2 × 75 اینچ

شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون سازنده : پارس خاور سایز : 75 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B4 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون 2 × 75 اینچ
شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون 2 × 75 اینچ

شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون 2 × 63
شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون 2 × 63

شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون 1/2 1 × 50 اینچ
شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون 1/2 1 × 50 اینچ

شیر توپی یکسر رابط یکسر دنده بیرون سازنده : پارس خاور  سایز : 50 * 50 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B11 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 3 × 3 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 3 × 3 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 90 * 90 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 1/2 2 × 2 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 1/2 2 × 2 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 1 × 1 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 1 × 1 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور  سایز : 32 * 32 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 1/2 2 × 1/2 2 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 1/2 2 × 1/2 2 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 75 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 2 × 2 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 2 × 2 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 1/2 × 1/2 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 1/2 × 1/2 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 20 * 20 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
« قبلی ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۳۶۳ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ بعدی »