امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۷:۰۳
بنیاد استیل
Iran
شیر توپی دو سر رابط 1 × 1 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 1 × 1 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور  سایز : 32 * 32 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 1/2 2 × 1/2 2 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 1/2 2 × 1/2 2 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 75 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 2 × 2 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 2 × 2 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 1/2 × 1/2 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 1/2 × 1/2 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 20 * 20 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 3/4 × 3/4 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 3/4 × 3/4 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 25 * 25 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر رابط 1/2 1 × 1/2 1 اینچ
شیر توپی دو سر رابط 1/2 1 × 1/2 1 اینچ

شیر توپی دو سر رابط سازنده : پارس خاور سایز : 50 * 50 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B6 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون 1/2 × 1/2 اینچ
شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون 1/2 × 1/2 اینچ

شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون سازنده : پارس خاور سایز : 75 * 75 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B8 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون 2 × 2 اینچ
شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون 2 × 2 اینچ

شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B2 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر دنده بیرون 2 × 2 اینچ
شیر توپی دو سر دنده بیرون 2 × 2 اینچ

شیر توپی دو سر دنده داخل سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :پلیمری فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B2 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر دنده داخل 4 × 4 اینچ
شیر توپی دو سر دنده داخل 4 × 4 اینچ

شیر توپی دو سر دنده داخل سازنده : پارس خاور سایز : 110 * 110 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B2 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر دنده داخل 3 × 3 اینچ
شیر توپی دو سر دنده داخل 3 × 3 اینچ

شیر توپی دو سر دنده داخل سازنده : پارس خاور سایز : 90 * 90 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B2 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر دنده داخل 2 × 2 اینچ
شیر توپی دو سر دنده داخل 2 × 2 اینچ

شیر توپی دو سر دنده داخل سازنده : پارس خاور سایز : 63 * 63 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : فلزی فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B2 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر دنده داخل 1/2 1 × 1/2 1 اینچ
شیر توپی دو سر دنده داخل 1/2 1 × 1/2 1 اینچ

شیر توپی دو سر دنده داخل سازنده : پارس خاور سایز : 50 * 50 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته :فلزی فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B2 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر دنده داخل 1 × 1 اینچ
شیر توپی دو سر دنده داخل 1 × 1 اینچ

شیر توپی دو سر دنده داخل سازنده : پارس خاور سایز : 32  * 32 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : پلیمری فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B2 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر دنده داخل 3/4 × 3/4 اینچ
شیر توپی دو سر دنده داخل 3/4 × 3/4 اینچ

شیر توپی دو سر دنده داخل سازنده : پارس خاور سایز : 25 * 25 میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : پلیمری فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B2 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر توپی دو سر دنده داخل ۱٫۲ × ۱٫۲ اینچ
شیر توپی دو سر دنده داخل ۱٫۲ × ۱٫۲ اینچ

شیر توپی دو سر دنده داخل سازنده : پارس خاور سایز : ۲۰ × ۲۰ میلیمتر جنس بدنه : پلی پروپیلن جنس دسته : پلیمری فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع شیر : بال ولو کد : B2 تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
فیلتر خودشوینده IPH-180
فیلتر خودشوینده IPH-180

فیلتر خودشوینده IPH-160 سازنده : اصفهان پلاست سایز ورودی و خروجی : 8 اینچ سطح فیلتراسیون : 4500 سانتیمتر مربع حداکثر ظرفیت آبدهی : 180 متر مکعب بر ساعت حداقل فشار قابل تحمل : 3 اتمسفر حداکثر فشار قابل تحمل : 8 اتمسفر درجه فیلتراسیون : 100 میکرون زمان بکواش : 20-30 ثانیه نوع فیلتر : فیلتر خودشویند تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
فیلتر خودشوینده IPH-160
فیلتر خودشوینده IPH-160

فیلتر خودشوینده IPH-160 سازنده : اصفهان پلاست سایز ورودی و خروجی : 6 اینچ سطح فیلتراسیون : 4500 سانتیمتر مربع حداکثر ظرفیت آبدهی : 160 متر مکعب بر ساعت حداقل فشار قابل تحمل : 3 اتمسفر حداکثر فشار قابل تحمل : 8 اتمسفر درجه فیلتراسیون : 100 میکرون زمان بکواش : 20-30 ثانیه نوع فیلتر : فیلتر خودشوینده تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
فیلتر خودشوینده IPH-120
فیلتر خودشوینده IPH-120

فیلتر خودشوینده IPH-120 سازنده : اصفهان پلاست سایز ورودی و خروجی : 5 اینچ سطح فیلتراسیون : 4500 سانتیمتر مربع حداکثر ظرفیت آبدهی : 120 متر مکعب بر ساعت حداقل فشار قابل تحمل : 3 اتمسفر حداکثر فشار قابل تحمل : 8 اتمسفر درجه فیلتراسیون : 100 میکرون زمان بکواش : 20-30 ثانیه نوع فیلتر : فیلتر خودشوینده تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
فیلتر خودشوینده IPH-100
فیلتر خودشوینده IPH-100

فیلتر خودشوینده IPH-100 سازنده : اصفهان پلاست سایز ورودی و خروجی : 4 اینچ سطح فیلتراسیون : 4500 سانتیمتر مربع حداکثر ظرفیت آبدهی : 100 متر مکعب بر ساعت حداقل فشار قابل تحمل : 3 اتمسفر حداکثر فشار قابل تحمل : 8 اتمسفر درجه فیلتراسیون : 100 میکرون زمان بکواش : 20-30 ثانیه نوع فیلتر : فیلتر خودشوینده تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله پلی اتیلن تاشو 160 میلیمتر
لوله پلی اتیلن تاشو 160 میلیمتر

لوله پلی اتیلن تاشو 160 میلیمتر سازنده : اصفهان پلاست سایز : 160 میلیمتر جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع لوله : آبیاری، آبرسانی کلاف 30 متری تلفن فروش : 65469330 - 02 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله پلی اتیلن تاشو 125 میلیمتر
لوله پلی اتیلن تاشو 125 میلیمتر

لوله پلی اتیلن تاشو 125 میلیمتر سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 میلیمتر جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع لوله : آبیاری، آبرسانی کلاف 50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله پلی اتیلن تاشو 110 میلیمتر
لوله پلی اتیلن تاشو 110 میلیمتر

لوله پلی اتیلن تاشو 110 میلیمتر سازنده : اصفهان پلاست سایز : 110 میلیمتر جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع لوله : آبیاری، آبرسانی کلاف 50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله پلی اتیلن تاشو 75 میلیمتر
لوله پلی اتیلن تاشو 75 میلیمتر

لوله پلی اتیلن تاشو 75 میلیمتر سازنده : اصفهان پلاست سایز : 75 میلیمتر جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع لوله : آبیاری، آبرسانی کلاف 100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله پلی اتیلن تاشو 63 میلیمتر
لوله پلی اتیلن تاشو 63 میلیمتر

لوله پلی اتیلن تاشو 63 میلیمتر سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع لوله : آبیاری، آبرسانی کلاف 100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله پلی اتیلن تاشو 90 میلیمتر
لوله پلی اتیلن تاشو 90 میلیمتر

لوله پلی اتیلن تاشو 90 میلیمتر سازنده : اصفهان پلاست سایز : 90 میلیمتر جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع لوله : آبیاری، آبرسانی کلاف 50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلي تهران
Iran
لوله پلی اتیلن تاشو 50 میلیمتر
لوله پلی اتیلن تاشو 50 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر سازنده : اصفهان پلاست سایز : 50 میلیمتر جنس : پلی اتیلن فشار قابل تحمل : 10 اتمسفر نوع لوله : آبیاری، آبرسانی کلاف 100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 65 سانتیمتر 63 × 75 میلیمتر
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 65 سانتیمتر 63 × 75 میلیمتر

شیر گیت ولو دوسر رابط دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 × 75 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن طول دسته : 65 سانتیمتر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 50 سانتیمتر 63 × 75 میلیمتر
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 50 سانتیمتر 63 × 75 میلیمتر

شیر گیت ولو دوسر رابط دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 × 75 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن طول دسته : 50 سانتیمتر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 32 سانتیمتر 63 × 75 میلیمتر
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 32 سانتیمتر 63 × 75 میلیمتر

شیر گیت ولو دوسر رابط دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 × 75 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن طول دسته : 32 سانتیمتر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
« قبلی ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۳۶۳ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ بعدی »