امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۰۵:۴۴
بنیاد استیل
Iran
شیر گیت ولو دوسر رابط بدون دسته 63 × 75 میلیمتر
شیر گیت ولو دوسر رابط بدون دسته 63 × 75 میلیمتر

شیر گیت ولو دوسر رابط دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 × 75 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 65 سانتیمتر 63 × 63 میلیمتر
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 65 سانتیمتر 63 × 63 میلیمتر

شیر گیت ولو دوسر رابط دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن طول دسته : 65 سانتیمتر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 50 سانتیمتر 63 × 63 میلیمتر
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 50 سانتیمتر 63 × 63 میلیمتر

شیر گیت ولو دوسر رابط دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن طول دسته : 50 سانتیمتر فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 32 سانتیمتر 63 × 63 میلیمتر
شیر گیت ولو دوسر رابط دسته 32 سانتیمتر 63 × 63 میلیمتر

شیر گیت ولو دوسر رابط دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر طول دسته : 32 سانتیمتر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو دوسر رابط بدون دسته 63 × 63 میلیمتر
شیر گیت ولو دوسر رابط بدون دسته 63 × 63 میلیمتر

شیر گیت ولو دوسر رابط بدون دسته سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir  

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 65 سانتیمتری 2 × 75 میلیمتر
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 65 سانتیمتری 2 × 75 میلیمتر

شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 75 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر طول دسته : 65 سانتیمتر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 32 سانتیمتری 2 × 75 میلیمتر
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 32 سانتیمتری 2 × 75 میلیمتر

شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 75 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر طول دسته : 32 سانتیمتر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 50 سانتیمتری 2 × 75 میلیمتر
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 50 سانتیمتری 2 × 75 میلیمتر

شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 75 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر طول دسته : 50 سانتیمتر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو مهره ماسوره بدون دسته 2 × 75 میلیمتر
شیر گیت ولو مهره ماسوره بدون دسته 2 × 75 میلیمتر

شیر گیت ولو مهره ماسوره دار بدون دسته سازنده : اصفهان پلاست سایز : 75 میلیمتر جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 50 سانتیمتری 2 × 63 میلیمتر
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 50 سانتیمتری 2 × 63 میلیمتر

شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر سایز : 2 اینچ جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر طول دسته : 50 سانتیمتر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 32 سانتیمتری 2 × 63 میلیمتر
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 32 سانتیمتری 2 × 63 میلیمتر

شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر سایز : 2 اینچ جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر طول دسته : 32 سانتیمتر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار بدون دسته 2 × 63 میلیمتر
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار بدون دسته 2 × 63 میلیمتر

شیر گیت ولو مهره ماسوره دار بدون دسته سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر سایز : 2 اینچ جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو سر ثابت 2 × 75 میلیمتر
شیر گیت ولو سر ثابت 2 × 75 میلیمتر

شیر گیت ولو سر ثابت سازنده : اصفهان پلاست سایز : 75میلیمتر سایز : 1/2 2 اینچ جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : ۶ اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو سر ثابت 2 × 63 میلیمتر
شیر گیت ولو سر ثابت 2 × 63 میلیمتر

شیر گیت ولو سر ثابت سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر سایز : 2 اینچ جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 65 سانتیمتری 2 × 63 میلیمتر
شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته 65 سانتیمتری 2 × 63 میلیمتر

شیر گیت ولو مهره ماسوره دار دسته دار سازنده : اصفهان پلاست سایز : 63 میلیمتر سایز : 2 اینچ جنس : پلی پروپیلن فشار قابل تحمل : 6 اتمسفر طول دسته : 65 سانتیمتر نوع اتصال : شیر کشویی پلیمری ، شیر گیت ولو تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 20 اینچ
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 20 اینچ

بست دسته دار لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 500 میلیمتر جنس : فولاد گالوانیزه نوع اتصال : فاضلابی ساختمان تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 18 اینچ
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 18 اینچ

بست دسته دار لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 450 میلیمتر جنس : فولاد گالوانیزه نوع اتصال : فاضلابی ساختمان تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 15 اینچ
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 15 اینچ

بست دسته دار لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 355میلیمتر جنس : فولاد گالوانیزه نوع اتصال : فاضلابی ساختمان تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 12 اینچ
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 12 اینچ

بست دسته دار لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 315میلیمتر جنس : فولاد گالوانیزه نوع اتصال : فاضلابی ساختمان تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فرو ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 10 اینچ
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 10 اینچ

بست دسته دار لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 250 میلیمتر جنس : فولاد گالوانیزه نوع اتصال : فاضلابی ساختمان تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 8 اینچ
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 8 اینچ

بست دسته دار لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 200 میلیمتر جنس : فولاد گالوانیزه نوع اتصال : فاضلابی ساختمان تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 6 اینچ
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 6 اینچ

بست دسته دار لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 160 میلیمتر جنس : فولاد گالوانیزه نوع اتصال : فاضلابی ساختمان تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 5 اینچ
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 5 اینچ

بست دسته دار لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 125 میلیمتر جنس : فولاد گالوانیزه نوع اتصال : فاضلابی ساختمان تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 4 اینچ
بست دسته دار لوله هیدرو فلو 4 اینچ

بست دسته دار لوله هیدرو فلو سازنده : اصفهان پلاست سایز : 110 میلیمتر جنس : فولاد گالوانیزه نوع اتصال : فاضلابی ساختمان تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 2 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 2 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز :  63 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف :50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 2 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 2 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز :  63 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف :100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 3 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 3 اینچ

لوله دریچه دار سلزنده : اصفهان پلاست سایز :  90 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف :100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 3 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 3 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز :  90 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف :50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 4 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 4 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز :  110 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف :50 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
Iran
لوله دریچه دار تیپ یک 4 اینچ
لوله دریچه دار تیپ یک 4 اینچ

لوله دریچه دار سازنده : اصفهان پلاست سایز :  110 میلیمتر جنس : پلی اتیلن خروجی آب : 0 تا 3 لیتر بر ثانیه ضخامت : 500 الی 700 میکرون فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر نوع لوله : لوله دریچه دار ابرسانی کلاف :100 متری تلفن فروش : 65469330 - 021 داخلی : 206 واحد فروش ایمیل واحد فروش : bazar@looleh.ir

پلی تهران
« قبلی ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۳۶۳ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ بعدی »