امروز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۴۲

جدیدترین فرصت های شغلی

 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : توسن صنعت آپادانا
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : توسن صنعت آپادانا
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : دیپلم
 • : دیپلم
 • : توسن صنعت آپادانا
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : سایان لوله نقش جهان
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : سایان لوله نقش جهان
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : دیپلم
 • : زیردیپلم
 • : سایان لوله نقش جهان
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : آب لوله بسپار
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : آب لوله بسپار
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : دیپلم
 • : دیپلم
 • : آب لوله بسپار
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : مدیریت ، بازرگانی ، کامپیوتر
 • : لیسانس
 • : پلی تهران
 • : ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : دیپلم
 • : دیپلم
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : دیپلم
 • : زیردیپلم
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : کلیه رشته های مرتبط
 • : لیسانس
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : دیپلم
 • : دیپلم
 • : ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
 • : مرتبط، فنی
 • : دیپلم
 • : ۱ اسفند ۱۳۹۹
 • : لیسانس مرتبط
 • : لیسانس
 • : ۹ خرداد ۱۳۹۹
 • : مدیریت ، بازرگانی ، کامپیوتر
 • : لیسانس
 • : ۳۰ شهریور ۱۴۰۰