امروز سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹:۴۶

لیست قیمت محصولات

بانک اطلاعات صنعت لوله و اتصالات ایران
۸ بهمن ۱۳۹۸

کد محصولنام محصولقیمتبا گارانتی
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 90 × 75 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۵۸,۰۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 90 × 63 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۵۸,۰۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 75 × 63 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۱۹,۹۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 75 × 50 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۱۹,۹۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 63 × 50 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۵۶,۹۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 63 × 40 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۵۶,۹۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 63 × 32 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۵۶,۹۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 50 × 40 × 50 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۲۹,۹۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 50 × 32 × 50 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۲۹,۹۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 40 × 32 × 40 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۹,۸۰۰ ۰
 سه راه تبدیل پلی اتیلن 40 × 25 × 40 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۹,۸۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "3 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۳۹,۶۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "1/2 2 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۳۹,۶۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "2 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۳۹,۶۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "1/2 2 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۰۵,۰۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "2 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۰۵,۰۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "2 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۶۷,۱۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "1/2 1 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۶۷,۱۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "1/2 1 × 50 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۲۸,۶۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "1/4 1 × 40 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۲۳,۹۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "1 × 32 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۲,۹۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "3/4 × 32 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۲,۹۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "1/2 × 32 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۲,۹۰۰ ۰
 سه راه نر پلی اتیلن "1/2 × 20 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۶,۳۰۰ ۰
 سه راه ماده پلی اتیلن "1/2 × 20 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۵,۸۰۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 110 × 110 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۳۵,۰۰۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 90 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۹۹,۹۰۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 75 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۴۵,۹۰۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 63 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۹,۵۰۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 50 × 50 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۳,۲۰۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۵,۶۷۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 40 × 40 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۹,۹۰۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۵,۶۷۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 25 × 25 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۳,۱۴۰ ۰
 درپوش انتهائی پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۲,۴۵۰ ۰
 زانو پلی اتیلن 90 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۶۳,۰۰۰ ۰
 زانو پلی اتیلن 75 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۹۹,۰۰۰ ۰
 زانو پلی اتیلن 63 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۳۷,۹۰۰ ۰
 زانو پلی اتیلن 50 × 50 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۲۱,۱۰۰ ۰
 زانو پلی اتیلن 40 × 40 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۴,۹۰۰ ۰
 زانو پلی اتیلن 32 × 32 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۷,۹۰۰ ۰
 زانو پلی اتیلن 25 × 25 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۴,۹۰۰ ۰
 زانو پلی اتیلن 20 × 20 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۳,۶۷۰ ۰
 زانو ماده پلی اتیلن "1/2 2 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۰۹,۹۰۰ ۰
 زانو ماده پلی اتیلن "2 × 75 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۰۹,۹۰۰ ۰
 زانو ماده پلی اتیلن "2 × 63 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۳۵,۹۰۰ ۰
 زانو ماده پلی اتیلن "1/2 1× 63 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۳۵,۹۰۰ ۰
 زانو ماده پلی اتیلن " 3/4 × 25 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۴,۹۰۰ ۰
 زانو ماده پلی اتیلن "1/2 × 20 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۳,۴۰۰ ۰
 زانو نر پلی اتیلن "3 × 90 میلیمتر (اصفهان پلاست) ۱۶۷,۵۰۰ ۰
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۱۷۰۷ مورد، صفحه ۱ از ۳۵