امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۲۴

محصولات

رایزر پی وی سی 1 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 1 اینچ
سایز : 32 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 1 اینچ 70 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 1 اینچ
سایز : 32 میلیمتر
طول : 70 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 1 اینچ 60 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 1 اینچ
سایز : 32 میلیمتر
طول : 60 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 1 اینچ 50 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 1 اینچ
سایز : 32 میلیمتر
طول : 50 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 1 اینچ 40 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 1 اینچ
سایز : 32 میلیمتر
طول : 40 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 2 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 2 اینچ
سایز : 63 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 2 اینچ 70 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 2 اینچ
سایز : 63 میلیمتر
طول : 70 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 2 اینچ 60 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 2 اینچ
سایز : 63 میلیمتر
طول : 60 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 2 اینچ 50 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 2 اینچ
سایز : 63 میلیمتر
طول : 50 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 2 اینچ 40 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 2 اینچ
سایز : 63 میلیمتر
طول : 40 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 1.2 1 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 50 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 1.2 1 اینچ 60 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 50 میلیمتر
طول : 60 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 1.2 1 اینچ 50 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 50 میلیمتر
طول : 50 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر پی وی سی 1.2 1 اینچ 40 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر پی وی سی
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 50 میلیمتر
طول : 40 سانتیمتر
جنس : پی وی سی
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 2 اینچ 1.5 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب
سایز : 2 اینچ
سایز : 63 میلیمتر
طول : 1.5 سانتیمتر
جنس : آلومینیوم
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 2 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب
سایز : 2 اینچ
سایز : 63 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : آلومینیوم
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 2 اینچ 70 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب
سایز : 2 اینچ
سایز : 63 میلیمتر
طول : 70 سانتیمتر
جنس : آلومینیوم
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 1.2 1 اینچ 50 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 50 میلیمتر
طول : 50 سانتیمتر
جنس : آلومینیوم
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 1.2 1 اینچ 1.5 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 50 میلیمتر
طول : 1.5 سانتیمتر
جنس : آلومینیوم
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب 1.2 1 اینچ 100 سانتیمتر (الوند مکش)
الوند مکش
رایزر آلومینیومی با بست و قلاب
سایز : 1.2 1 اینچ
سایز : 50 میلیمتر
طول : 100 سانتیمتر
جنس : آلومینیوم
نوع محصول : تجهیزات آبیاری بارانی
تلفن فروش : 65469330 - 021
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »