امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۵۳

جزییات مناقصه و مزایده

مشاوره و تامین نیروی انسانی و ماشین آلات فعالیت های اتفاقات و عملیات

مناقصه

2668

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

تک مرحله ای

مناقصه ها

اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری

0 ریال

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲

۲۵ فروردین ۱۳۹۸

ریال

عادی

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲

استان: کرمان, شهر:
کرمان، خیابان خواجوی کرمانی، خیابان توانیر، دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

شرکت توزیع نیروی برق

آگهی مناقصات عمومی یک  مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

نوبت اول

   شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در نظر دارد فعالیت‌های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید

                     1-نام مناقصه‌ گزار: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

                             2- موضوع مناقصات بشرح جدول پیوست

                                                                                                                                                                           (( تمامی مبالغ به ریال می‌باشد))

ردیف

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

منطقه عملیاتی

تاریخ بازگشایی

مبلغ پایه مناقصه

مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در فرایند ارجاع کار

1

98-1

تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیت‌های اتفاقات و عملیات، پاسخگویی 121 ، خط گرم و سرویس و نگهداری  شبکه و تاسیسات

رفسنجان، نوق، کشکوئیه، انار، شهر بابک

1398/02/14

67,043,724,416

2,261,400,000

2

98-2

تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیت‌های اتفاقات و عملیات، پاسخگویی 121 و خط گرم

اتفاقات و عملیات و پاسخگویی 121 در مناطق شهر کرمان و حومه و

خط گرم مدیریت توزیع برق کرمان

49,116,385,528

1,723,500,000

3

98-3

تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیت‌های اتفاقات و عملیات،پاسخگویی 121 سرویس و نگهداری شبکه و تاسیسات  امور نواحی کرمان

باغین، ماهان، شهداد، راین، گلباف

46,261,053,742

1,637,900,000

4

98-4

تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیت‌های اتفاقات و عملیات،پاسخگویی 121 و خط گرم ، سرویس و نگهداری شبکه و تاسیسات

زرند، راور، کوهبنان

41,721,434,421

1,501,650,000

5

98-5

تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیت‌های اتفاقات عملیات،پاسخگویی 121، سرویس و نگهداری شبکه و تاسیسات

کرمان شرق(چمران) و کوهپایه ، چترود و زنگی اباد

1398/02/15

29,845,268,954

1,145,400,000

6

98-6

تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیت‌های سرویس و نگهداری شبکه و تاسیسات

شمال غرب کرمان(هوانیروز)

10,360,721,176

560,900,000

7

98-7

تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیت‌های سرویس و نگهداری شبکه و تاسیسات

جنوب غرب کرمان (خواجو)

1398/02/15

9,385,686,982

531,600,000

8

98-8

مشاوره و تامین نیروی انسانی و ماشین آلات جهت بازدید شبکه و نظارت بر فعالیت‌های بهره برداری

حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

10,823,582,582

-

9

98-9

تامین نیروی انسانی فعالیت‌های مربوط به خدمات پشتیبانی مشترکین

حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

1398/02/16

48,162,213,988

1,695,000,000

10

98-10

خدمات مربوط به محاسبه، صدور ، چاپ و تحویل در محل صورتحساب انرژی وکنترل عملیاتی نمودن فرایندهای مکانیزه فروش انشعاب و انرژی

حوزه ستادی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

9,805,295,184

544,160,000

11

98-11

عملیات قرائت ، توزیع و وصول مطالبات

شمال غرب کرمان(هوانیروز)  ،جنوب غرب کرمان(خواجو) و شرق کرمان(چمران) و کوهپایه

1398/02/17

47,198,212,312

1,666,000,000

12

98-12

عملیات  قرائت ، توزیع و وصول مطالبات

رفسنجان نوق کشکوئیه انار و شهربابک

37,370,779,870

1,371,200,000

13

98-13

عملیات قرائت ، توزیع و وصول مطالبات

امور نواحی کرمان و چترود

17,543,134,074

776,300,000

14

98-14

عملیات قرائت ، توزیع و وصول مطالبات

زرند راور و کوهبنان

15,868,279,604

726,100,000

15

98-15

نصب ، سرویس ، بازدید لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و

جمع آوری برق‌های غیرمجاز

شمال غرب کرمان(هوانیروز)  ،جنوب غرب کرمان(خواجو)

1398/2/18

40,464,665,244

1,464,000,000

16

98-16

نصب ، سرویس ، بازدید لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و

جمع آوری برق‌های غیرمجاز

شرق کرمان ، کوهپایه ، امور نواحی کرمان و چترود

31,865,883,006

1,206,000,000

17

98-17

نصب ، سرویس ، بازدید لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و

جمع آوری برق‌های غیرمجاز

رفسنجان نوق کشکوئیه

24,375,963,786

981,300,000

18

98-18

نصب ، سرویس ، بازدید لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و

جمع آوری برق‌های غیرمجاز

زرند راور و کوهبنان

12,338,624,112

620,160,000

19

98-19

نصب ، سرویس ، بازدید لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی و

جمع آوری برق‌های غیرمجاز

انار و شهربابک

11,150,645,956

584,520,000

20

98-20

تامین نیروی انسانی فعالیت‌های مربوط به خدمات پشتیبانی

مالی و اداری

حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

1398/02/21

79,706,398,085

2,641,200,000

21

98-21

تامین خودروهای سبک

حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

51,631,742,016

1,799,000,000

22

98-22

خدمات نگهداری فضای سبز

حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

5,319,661,348

391,000,000

23

98-23

خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانی

حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

2,315,948,370

231,600,000

 

  3 - زمان واریز وجه بابت خرید اسناد مناقصه : از روز یکشنبه مورخ 25/01/1398 لغایت دوشنبه مورخ  02/02/1398

4- محل خرید اسناد : شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، به آدرس: کرمان، خیابان خواجوی کرمانی ، خیابان توانیر، ساختمان شماره  3، امور تدارکات و انبارها،

تلفاکس:  03432520003

5-مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : به ازای هر یک جلد شماره مناقصه ,اصل فیش واریزی به مبلغ 500،000 ریال واریز به حساب بانک صادرات سپهر به شماره 0101843824008 شعبه استاد علی اکبر صنعتی کرمان ،کد شعبه 3280

6 -آدرس محل تحویل پیشنهادات : کرمان، خیابان خواجوی کرمانی، خیابان توانیر، دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

7 - زمان تحویل اسناد و بازگشایی پاکات مناقصه : براساس اطلاعات و جزییات مندرج در اسناد مناقصه، از تاریخ 14/02/1398 لغایت  21/02/1398 مطابق با جدول بالا با حضور اعضای کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌گردد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد در ضمن درج شماره مناقصه و سایر مندرجات روی کلیه پاکات الزامی است و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه با در دست داشتن معرفی‌نامه آزاد است.

8 - محل برگزاری مناقصه : شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان , ساختمان شماره یک ، طبقه اول ، سالن کنفرانس شرکت

9- تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار طبق آیین‌نامه تضمین شرکت توانیر محاسبه گردیده است و ارایه آن صرفاً به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی ، فیش واریزی نقدی و یا گواهی خالص مطالبات قطعی براساس مبالغ مندرج در اسناد مناقصه قابل پذیرش است.

10- سایر اطلاعات و جزییات و شراط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

11- مناقصات یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی می‌باشد .

12- شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصات 1-98 الی 7-98 شرکت کنند که دارای گواهی رتبه بندی رشته نیرو (برق) از سازمان برنامه و بودجه /سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.

13-شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصه شماره 8-98 شرکت نمایند که دارای گواهی رتبه بندی مشاوره‌ای نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.

14- شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصه شماره 10-98 شرکت نمایند که دارای گواهینامه از شورای عالی انفورماتیک و گواهینامه رتبه بندی از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی باشند.

15- شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصات شماره‌های 15-98 الی 19-98 شرکت نمایند که علاوه بر گواهی رتبه بندی رشته نیرو (برق) از سازمان برنامه و بودجه /سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گواهی تائید صلاحیت ازاداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی را نیز داشته باشند.

16- سایر فعالیت‌های خدماتی بایستی دارای گواهینامه رتبه بندی از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی باشند.

17-شرکت کنندگان در کلیه مناقصات باید دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مرتبط از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی باشند و ارایه آن به همراه اسناد مناقصه الزامی است.

18-در صورتیکه مبلغ پایه فعالیت پیشنهادی از25,000,000,000 ریال بیشتر باشد صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تایید موسسات عضو جامعه حسابدارن رسمی به همراه اسناد مناقصه الزامی می‌باشد. شرکت‌های تازه تاسیس ضمن معافیت از ارایه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آتی خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده است را ارایه نمایند.