امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۰۸

جزییات مناقصه و مزایده

شرکت ورشکسته دریا فام

مناقصه

2672

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران

تک مرحله ای

مناقصه ها

مناقصه های بین المللی ، سرمایه گذاری و مشارکت

0 ریال

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۳

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۳

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

ریال

عادی

استان: تهران بزرگ, شهر: تهران
تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع شهید بهشتی، طبقه 7


مناقصات و مزایده های اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران

آگهی تجدید حراج

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته دریا فام درنظر دارد نسبت به فروش ماشین آلات و لوازم موجود به شرح کارشناسی متعلق به شرکت فوق‌الذکر ازطریق حراج و با شرایط ذیل در روز دوشنبه 09/02/98  ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع شهید بهشتی، طبقه 7 اقدام نماید.

مشخصات مورد حراج

ماشین‌آلات و تجهیزات شامل دستگاه‌های تولید نوار پروانه‌ای ساخت چین و تولید دستمال توالت و غیره به شرح کارشناسی که اغلب فاقد قطعات اصلی مانند الکتروموتورها و حافظه بوده که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 460.000.000 ریال برآورد گردیده است.

شرایط شرکت در جلسه حراج :

1-فروش نقدی اسـت2- پیشنهادها بـاید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به حراج شرکت فوق‌الذکر و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاددهنده در روی پاکـت تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 09/02/98 به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع شهید بهشـتی، طبقه هفتم تسلیـم شود 3- کلیه هزینه‌های مربوط به معامله بالمناصفه به عهده طرفین و مراجعه به ادارات ذیربط جهت انتقال اسناد به عهده خریدار می‌باشد. 4- پیشنهاددهندگان باید حداقل10% مبلغ پیشنهادی را نقداً فی المجلس و الباقی ثمن معامله را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پرداخت و نسبت به تحویل اموال مورد حراج اقدام نماید 5- به پیشنهادات مبهم، مشروط و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد 6-اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پشنهادات مختار است.7-چنانچه خریدار به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر جبران خسارات وارده نسبت به فروش مجدد اموال مورد حراج اقدام خواهد شد. 8-داوطلبین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه نمایند.

کرمانشاهی- مستشار قضایی شعبه اول و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران