امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۴

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید حفر 4 حلقه چاه

مناقصه

شماره 82/ م ع/95

شهرداری تهران

شهرداری تهران

تک مرحله ای

مناقصه ها

0 ریال

۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ۱۳:۳۰

ریال

عادی

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۳:۲۴

500000 ریال

شرکت آب وفاضلاب استان البرز در نظر دارد اجرای عملیات حفاری ،لوله گذاری و آزمایش پمپاژ 4 حلقه چاه عمیق در استان البرز به روش دورانی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 5 در رشته کاوش های زمینی واگذار نماید.
برآورد پروژه, مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : برآورد بر اساس فهرست بهاء چاه سال 1395, مبلغ 9.414.761.200 ریال , مدت اجرای کار 10 (ده) ماه و مبلغ تضمین 470.738.060 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت و یا ضمانتنامه بانکی می باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/12/95 مورخ و محل تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 22/12/95 خواهد بود.
قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال واریزی به حساب شماره 0104958805007 بانک ملی شعبه مرکزی کرج
(به نام آب و فاضلاب استان البرز).
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
داوطلبان می­توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 2/12/95 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 7/12/95 با دردست داشتن معرفی نامه به دفتر قراردادهای شرکت آب وفاضلاب استان البرز واقع درکرج , انتهای بلوارشهید چمران , ساختمان شماره یک مراجعه نمایند. تلفن تماس:32117110 - 026
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات ، به آدرس iets.mporg.ir) ) مراجعه نمایید.

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.