امروز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۰۰

جزییات مناقصه و مزایده

2536 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان مازندران- استانداردسازی اتاق سرور

مناقصه

200975168000033

بانک اطلاعات صنعت لوله، اتصالات و شیرآلات ایران

آب و فاضلاب استان مازندران

0 ریال

۲۱ مهر ۱۳۹۷

ریال

عادی

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران مطابق آیین‌نامه معاملات در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای استانداردسازی اتاق سرور شامل تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات به شماره (200975168000033) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 21/7/97 می‌باشد.

بازه زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 21/7/97  تا ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 28/7/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 9 صبح  روز شنبه تاریخ 12/8/97

زمان و مکان بازگشایی پاکت‌ها :  ساعت  9:30  صبح  روز شنبه  تاریخ 12/8/97 دفتر معاونت مهندسی و توسعه.

مبلغ و نوع تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ 280.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت آب و فاضلاب استان مازندران یا واریزی نقدی به حساب جاری به شماره 0105974946003 نزد بانک ملی شعبه بلوار خزر شهر ساری بنام شرکت آب و فاضلاب استان مازندران.

نشانی شرکت آب و فاضلاب: ساری-بلوار خزر- نبش کوچه شهید میوه چین-کدپستی: 4816819618

محل تامین اعتبار منابع داخلی اعتبارات ماده 11 شرکت آب و فاضلاب استان مازندران می‌باشد.

مدت انجام کار پنج ماه می‌باشد.

نحوه ارائه پاکت‌ها:

پاکت شماره یک حاوی اسناد ارزیابی کیفی: هم در سامانه بارگذاری شود و هم در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه گردد.

پاکت شماره دو:

 پاکت الف: هم در سامانه بارگذاری شود و هم در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه گردد.

پاکت ب-ارزیابی فنی : هم در سامانه بارگذاری شود و هم در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه گردد.

پاکت ج: فقط در سامانه بارگذاری شود.

تذکر:پاکات ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی در دو پاکت مجزا بسته بندی شود.

سایر شرایط:

 1-شرکت‌های دارای گواهینامه صلاحیت رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک در رسته انتقال اطلاعات رسته شبکه‌های داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی حداقل رتبه 7 را دارند مجاز به شرکت در این مناقصه می‌باشند.

 2-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء و پیشنهادات مشروط، مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، سپرده‌های مخدوش، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثرداده نخواهد شد.

3- مدت اعتبار پیشنهادها تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه می‌باشد. و این مدت برای سه ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

4-سایراطلاعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج است.

                                                                         روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مازندران