امروز شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۲۲:۱۴

محصولات و خدمات آفت کش

باد فورس
باد فورس

باد فورس( باد فورس پلی کشت)

پلی کشت
سم حشره کش ایندوکساکارب( آوانت), سم حشره کش آوانت پلی کشت)
سم حشره کش ایندوکساکارب( آوانت), سم حشره کش آوانت پلی کشت)

سم حشره کش ایندوکساکارب( آوانت), سم حشره کش آوانت پلی کشت) حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

پلی کشت
سم حشره کش دیازینون( سم حشره کش دیازینون پلی کشت)
سم حشره کش دیازینون( سم حشره کش دیازینون پلی کشت)

سم حشره کش دیازینون( سم حشره کش دیازینون پلی کشت) سم حشره کش -کنه کش تماسی گوارشی

پلی کشت