امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۵۳

محصولات و خدمات قارچ کش

باد فورس
باد فورس

باد فورس( باد فورس پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچ کش تبوکونازول ( سم قارچکش تبوکونازول پلی کشت)
سم قارچ کش تبوکونازول ( سم قارچکش تبوکونازول پلی کشت)

سم قارچ کش تبوکونازول ( سم قارچکش تبوکونازول پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچ کش پروپیکونازول ( سم قارچکش پروپیکونازول پلی کشت)
سم قارچ کش پروپیکونازول ( سم قارچکش پروپیکونازول پلی کشت)

سم قارچ کش پروپیکونازول ( سم قارچکش پروپیکونازول پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچ کش اکسی کلرومس( اکسی کلرومس پلی کشت)
سم قارچ کش اکسی کلرومس( اکسی کلرومس پلی کشت)

سم قارچ کش اکسی کلرومس( اکسی کلرومس پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچکش ایپردیون +کاربندازیم ( سم قارچکش ایپردیون +کاربندازیم پلی کشت)
سم قارچکش ایپردیون +کاربندازیم ( سم قارچکش ایپردیون +کاربندازیم پلی کشت)

سم قارچکش ایپردیون +کاربندازیم ( سم قارچکش ایپردیون +کاربندازیم پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچکش بنومیل( قارچکش بنومیل پلی کشت)
سم قارچکش بنومیل( قارچکش بنومیل پلی کشت)

سم قارچکش بنومیل( قارچکش بنومیل پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچکش تری سیکلازول( سم قارچکش تری سیکلازول پلی کشت)
سم قارچکش تری سیکلازول( سم قارچکش تری سیکلازول پلی کشت)

سم قارچکش تری سیکلازول( سم قارچکش تری سیکلازول پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچ کش تری دیمورف ( سم قارچ کش تری دیمورف پلی کشت)
سم قارچ کش تری دیمورف ( سم قارچ کش تری دیمورف پلی کشت)

سم قارچ کش تری دیمورف ( سم قارچ کش تری دیمورف پلی کشت) قارچکشی از گروه مورفولینها می باشد.اولین قارچ کش سیستمیک است که در سطح تجاری برای کنترل سفیدکهای پودری به کار برده شده است در مدت کوتاهی پس از سم پاشی، مقدار زیادی از ماده موثر تریدمورف توسط برگ ها و ریشه گیاهان سمپاشی شده جذب و به تمام بافت های گیاهیهدایت می شود و امکان شسته شدن آن توسط باران بسیار کم است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناس شرکت مهندس مطلب دخت نماس حاصل نمایید. تلفن:09150076030 تلفن دفتر:13-05133733211

پلی کشت
سم قارچکش تیوفانات متیل( سم قارچ کش تیوفانات متیل پلی کشت)
سم قارچکش تیوفانات متیل( سم قارچ کش تیوفانات متیل پلی کشت)

سم قارچکش تیوفانات متیل( سم قارچ کش تیوفانات متیل پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچکش دیفنوکونازول ( سم قارچکش دیفنوکونازول پلی کشت)
سم قارچکش دیفنوکونازول ( سم قارچکش دیفنوکونازول پلی کشت)

سم قارچکش دیفنوکونازول ( سم قارچکش دیفنوکونازول پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچکش کاپتان ( سم قارچکش کاپتان پلی کشت)
سم قارچکش کاپتان ( سم قارچکش کاپتان پلی کشت)

سم قارچکش کاپتان ( سم قارچکش کاپتان پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچکش کاربندازیم( سم قارچکش کاربندازیم پلی کشت)
سم قارچکش کاربندازیم( سم قارچکش کاربندازیم پلی کشت)

سم قارچکش کاربندازیم( سم قارچکش کاربندازیم پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچکش کلرتالونیل (سم قارچکش کلرتالونیل پلی کشت)
سم قارچکش کلرتالونیل (سم قارچکش کلرتالونیل پلی کشت)

سم قارچکش کلرتالونیل (سم قارچکش کلرتالونیل پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچکش مانکوزب (قارچکش مانکوزب پلی کشت)
سم قارچکش مانکوزب (قارچکش مانکوزب پلی کشت)

سم قارچکش مانکوزب (قارچکش مانکوزب پلی کشت)

پلی کشت
سم قارچکش متالاکسیل( سم قارچکش متالاکسیل پلی کشت)
سم قارچکش متالاکسیل( سم قارچکش متالاکسیل پلی کشت)

سم قارچکش متالاکسیل( سم قارچکش متالاکسیل پلی کشت)

پلی کشت
سم حلزون کش متالدهید ( سم حشره کش متالدهید پلی کشت)
سم حلزون کش متالدهید ( سم حشره کش متالدهید پلی کشت)

سم حلزون کش متالدهید ( سم حشره کش متالدهید پلی کشت)

پلی کشت