امروز شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ ۰۱:۲۸

محصولات و خدمات نماتد کش

باد فورس
باد فورس

باد فورس( باد فورس پلی کشت)

پلی کشت
سم حشره کش پروفنوفوس (کوراکرون),(سم حشره کش پروفنوفوس (کوراکرون))
سم حشره کش پروفنوفوس (کوراکرون),(سم حشره کش پروفنوفوس (کوراکرون))

سم حشره کش پروفنوفوس (کوراکرون),(سم حشره کش پروفنوفوس (کوراکرون)) حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی 

پلی کشت