امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۳۹

محصولات و خدمات جونده کش

سم حشره کش سایپرمترین( سم حشره کش سایپرمترین پلی کشت)
سم حشره کش سایپرمترین( سم حشره کش سایپرمترین پلی کشت)

سم حشره کش سایپرمترین( سم حشره کش سایپرمترین پلی کشت) حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

پلی کشت
سم حشره کش پرمترین , (سم حشره کش پرمترین پلی کشت)
سم حشره کش پرمترین , (سم حشره کش پرمترین پلی کشت)

سم حشره کش پرمترین ,(سم حشره کش پرمترین پلی کشت) حشره کش تماسی و گوارشی

پلی کشت
سم حشره کش دی متوات, (سم حشره کش دیمتوات پلی کشت)
سم حشره کش دی متوات, (سم حشره کش دیمتوات پلی کشت)

حشره کش و کنه کش سیستمیک با اثرتماسی و گوارشی

پلی کشت
سم حشره کش فن والیریت( سم حشره کش فن والیریت پلی کشت)
سم حشره کش فن والیریت( سم حشره کش فن والیریت پلی کشت)

سم حشره کش فن والیریت( سم حشره کش فن والیریت پلی کشت) حشره کش تماسی و گوارشی

پلی کشت
سم حشره کش فنیتروتیون (سم حشره کش فنیتروتیون پلی کشت)
سم حشره کش فنیتروتیون (سم حشره کش فنیتروتیون پلی کشت)

سم حشره کش فنیتروتیون (سم حشره کش فنیتروتیون پلی کشت) حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی

پلی کشت
سم حشره کش پی متروزین,چس,(سم حشره کش پی متروزین,چس پلی کشت)
سم حشره کش پی متروزین,چس,(سم حشره کش پی متروزین,چس پلی کشت)

سم حشره کش پی متروزین,چس,(سم حشره کش پی متروزین,چس پلی کشت) حشره کش سیستمیک و انتخابی

پلی کشت
سم حشره کش تریکلروفن,(سم حشره کش تریکلروفن پلی کشت)
سم حشره کش تریکلروفن,(سم حشره کش تریکلروفن پلی کشت)

سم حشره کش تریکلروفن,(سم حشره کش تریکلروفن پلی کشت) حشره کشی غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی 

پلی کشت
سم حشره کش تیودیکارب,( سم حشره کش تیودیکارب پلی کشت)
سم حشره کش تیودیکارب,( سم حشره کش تیودیکارب پلی کشت)

سم حشره کش تیودیکارب,( سم حشره کش تیودیکارب پلی کشت) تیودیکارب نام تجاری: لاروینفرمولاسیون: 80% DF دوره کارنس: 22 روز معرفی:تیودیکارب حشره کشی گوارشی و تماسی از گروه کاربامات ها بوده که تعداد زیادی از حشرات به ویژه لارو پروانه ها را به خوبی کنترل می نماید. دوام سم روی گیاه حدود دو هفته است.مکانیسم اثر:تیودیکارب مهار کننده آنزیم کولین استراز است. ترکیبات کارباماتی مثل ترکیبات فسفره عمل میکنند ولی زمان اثر و پایداری کمتری دارند. این ترکیبات عمل آنزیم مذکور را در نتیجه استیل کولین به منظور قطع تحریک رشته عصبی بعدی مختل نموده و مانع می‌شود که عصب دوباره به حالت عادی خود باز گردد...

پلی کشت
سم حشره کش فن پروپاترین( فن پروپاترین پلی کشت)
سم حشره کش فن پروپاترین( فن پروپاترین پلی کشت)

سم حشره کش فن پروپاترین( فن پروپاترین پلی کشت) حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و دورکنندگی

پلی کشت