امروز شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۲۳:۵۹

محصولات و خدمات کنه کش

سم کنه کش کلوفنتزین (سم کنه کش کلوفنتزین پلی کشت)
سم کنه کش کلوفنتزین (سم کنه کش کلوفنتزین پلی کشت)

سم کنه کش کلوفنتزین (سم کنه کش کلوفنتزین پلی کشت) کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

پلی کشت
سم کنه کش فن پیروکسی میت (سم کنه کش فن پیروکسی میت پلی کشت)
سم کنه کش فن پیروکسی میت (سم کنه کش فن پیروکسی میت پلی کشت)

سم کنه کش فن پیروکسی میت (سم کنه کش فن پیروکسی میت پلی کشت)    کنه کش تماسی، گوارشی و نفوذی

پلی کشت
سم کنه کش پروپارژیت ( سم کنه کش پرو پارژیت پلی کشت)
سم کنه کش پروپارژیت ( سم کنه کش پرو پارژیت پلی کشت)

سم کنه کش پروپارژیت ( سم کنه کش پرو پارژیت پلی کشت) کنه کش غیر سیستمیک، گوارشی و تماسی با دوام طولانی

پلی کشت
سم کنه کش بروموپروپیلات( سم کنه کش بروموپروپیلات پلی کشت)
سم کنه کش بروموپروپیلات( سم کنه کش بروموپروپیلات پلی کشت)

سم کنه کش بروموپروپیلات( سم کنه کش بروموپروپیلات پلی کشت) کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

پلی کشت
سم کنه کش آزوسیکلوتن( سم کنه کش آزوسیکلوتن پلی کشت)
سم کنه کش آزوسیکلوتن( سم کنه کش آزوسیکلوتن پلی کشت)

سم کنه کش آزوسیکلوتن( سم کنه کش آزوسیکلوتن پلی کشت) کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی

پلی کشت