امروز سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۳۷

محصولات و خدمات پمپ شناور

پمپ شناور پایه کوتاه
پمپ شناور پایه کوتاه

کاتلوگ پمپ شناور 300 دور پمپ های شناور پایه کوتاه مشهد پمپ در آبنما ( فواره ) ، استخراج آبهای زیر زمینی ، آبیاری مزارع کشاورزی و باغبانی ، پایین بردن سطح آبهای زیر زمینی ، حفر چاه های دستی و معادن مورد استفاده قرار می گیرند.

مشهد پمپ
موتور شناور 17/5 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 17/5 اسب - 12 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 20 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 20 اسب - 15 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 15 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 15 اسب - 11 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 25 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 25 اسب - 18/5 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 12/5 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 12/5 اسب - 9/2 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 30 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 30 اسب - 22 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 33 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 33 اسب - 24 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 10 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 6E قدرت: 10 اسب - 7/5 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 41 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 41 اسب - 30 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 52 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 52 اسب - 37 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 62 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 62 اسب - 45/5 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 75 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 75 اسب - 55 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 85 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 85 اسب - 62 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 100 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 100 اسب - 73/5 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 125 اسب 9A بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 125 اسب - 92 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 125 اسب 10A بکو

طرح KSB تیپ: 10A قدرت: 125 اسب - 92 کیلووات

هدایت آب
موتور شناور 150 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 10A قدرت: 150 اسب - 110 کیلووات

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 0/8 اسب 30 متر امبرا

جهت چاه های 5 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 0/8 اسب - 0/6 کیلووات حداکثر ارتفاع: 30 متر حداکثر آبدهی: 5/4 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 1/2 اسب 52 متر امبرا

جهت چاه های 5 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/2 اسب - 0/9 کیلووات حداکثر ارتفاع: 52 متر حداکثر آبدهی: 5/4 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 1/6 اسب 72 متر امبرا

جهت چاه های 5 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/6 اسب - 1/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 72 متر حداکثر آبدهی: 5/4 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 4 اسب 278 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 4 اسب - 3 کیلووات حداکثر ارتفاع: 278 متر حداکثر آبدهی: 4/8 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 1/5 اسب 103 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 103 متر حداکثر آبدهی: 4/8 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 2 اسب 133 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 133 متر حداکثر آبدهی: 4/8 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 3 اسب 202 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 202 متر حداکثر آبدهی: 4/8 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 1/5 اسب 66 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 66 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 2 اسب 85 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 85 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 3 اسب 125 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 125 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 4 اسب 156 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ سه فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 4 اسب - 3 کیلووات حداکثر ارتفاع: 156 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 5 اسب 195 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ سه فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 5 اسب - 3/7 کیلووات حداکثر ارتفاع: 195 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 5/5 اسب 205 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ سه فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 5/5 اسب - 4 کیلووات حداکثر ارتفاع: 205 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 4 اسب 119 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 4 اسب - 3 کیلووات حداکثر ارتفاع: 119 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 5/5 اسب 169 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ سه فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 5/5 اسب - 4 کیلووات حداکثر ارتفاع: 169 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 1/5 اسب 42 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 42 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 1/5 اسب 57 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 57 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 3 اسب 83 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 83 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ

هدایت آب
پمپ
پمپ

انواع پمپ در سایز ها، دبی و هد های مختلف

بازرگانی رایزن
الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 3 اسب 296 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 296 متر حداکثر آبدهی: 3 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ

هدایت آب