امروز شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ ۱۹:۵۳

محصولات

پمپ شناور پایه کو تاه مشهد پمپ توس (دور مو تور 3000)

پمپ شناور پایه کو تاه مشهد پمپ توس (دور مو تور 3000)

کاتلوگ پمپ شناور 300 دور پمپ های شناور پایه کوتاه مشهد پمپ در آبنما ( فواره ) ، استخراج آبهای زیر زمینی ، آبیاری مزارع کشاورزی و باغبانی ، پایین بردن سطح آبهای زیر زمینی ، حفر چاه های دستی و معادن مورد استفاده قرار می گیرند.


موتور شناور 17/5 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 17/5 اسب - 12 کیلووات


موتور شناور 20 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 20 اسب - 15 کیلووات


موتور شناور 15 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 15 اسب - 11 کیلووات


موتور شناور 25 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 25 اسب - 18/5 کیلووات


موتور شناور 12/5 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 12/5 اسب - 9/2 کیلووات


موتور شناور 30 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 7A قدرت: 30 اسب - 22 کیلووات


موتور شناور 33 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 33 اسب - 24 کیلووات


موتور شناور 10 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 6E قدرت: 10 اسب - 7/5 کیلووات


موتور شناور 41 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 41 اسب - 30 کیلووات


موتور شناور 52 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 52 اسب - 37 کیلووات


موتور شناور 62 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 62 اسب - 45/5 کیلووات


موتور شناور 75 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 75 اسب - 55 کیلووات


موتور شناور 85 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 85 اسب - 62 کیلووات


موتور شناور 100 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 100 اسب - 73/5 کیلووات


موتور شناور 125 اسب 9A بکو

طرح KSB تیپ: 9A قدرت: 125 اسب - 92 کیلووات


موتور شناور 125 اسب 10A بکو

طرح KSB تیپ: 10A قدرت: 125 اسب - 92 کیلووات


موتور شناور 150 اسب بکو

طرح KSB تیپ: 10A قدرت: 150 اسب - 110 کیلووات


الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 0/8 اسب 30 متر امبرا

جهت چاه های 5 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 0/8 اسب - 0/6 کیلووات حداکثر ارتفاع: 30 متر حداکثر آبدهی: 5/4 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 1/2 اسب 52 متر امبرا

جهت چاه های 5 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/2 اسب - 0/9 کیلووات حداکثر ارتفاع: 52 متر حداکثر آبدهی: 5/4 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 1/6 اسب 72 متر امبرا

جهت چاه های 5 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/6 اسب - 1/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 72 متر حداکثر آبدهی: 5/4 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 4 اسب 278 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 4 اسب - 3 کیلووات حداکثر ارتفاع: 278 متر حداکثر آبدهی: 4/8 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 1/5 اسب 103 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 103 متر حداکثر آبدهی: 4/8 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 2 اسب 133 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 133 متر حداکثر آبدهی: 4/8 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 3 اسب 202 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 202 متر حداکثر آبدهی: 4/8 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 1/5 اسب 66 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 66 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 2 اسب 85 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 85 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 3 اسب 125 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 125 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 4 اسب 156 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ سه فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 4 اسب - 3 کیلووات حداکثر ارتفاع: 156 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 5 اسب 195 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ سه فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 5 اسب - 3/7 کیلووات حداکثر ارتفاع: 195 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 5/5 اسب 205 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ سه فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 5/5 اسب - 4 کیلووات حداکثر ارتفاع: 205 متر حداکثر آبدهی: 9/6 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 4 اسب 119 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 4 اسب - 3 کیلووات حداکثر ارتفاع: 119 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور سه فاز 2 اینچ 5/5 اسب 169 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ سه فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 5/5 اسب - 4 کیلووات حداکثر ارتفاع: 169 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 1/5 اسب 42 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 1/5 اسب - 1/1 کیلووات حداکثر ارتفاع: 42 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 1/5 اسب 57 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 2 اسب - 1/5 کیلووات حداکثر ارتفاع: 57 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


الکتروپمپ شناور تک فاز 2 اینچ 3 اسب 83 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 83 متر حداکثر آبدهی: 13/2 مترمکعب در ساعت 2 اینچ


پمپ

پمپ

انواع پمپ در سایز ها، دبی و هد های مختلف


الکتروپمپ شناور تک فاز 1.1/4 اینچ 3 اسب 296 متر امبرا

جهت چاه های 4 اینچ تک فاز پروانه: سیم پیچی: مس بدنه: استیل قدرت: 3 اسب - 2/2 کیلووات حداکثر ارتفاع: 296 متر حداکثر آبدهی: 3 مترمکعب در ساعت 1.1/4 اینچ