امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۱۶

محصولات

درایر تبریدی (خشک کن)

درایر تبریدی (خشک کن)

درایر تبریدی (خشک کن) این خشک کن ها برای جذب آب موجود در هوا در مسیر لوله کشی و بعد از مخزن هوا نصب میشود. در این سیستم هوا وارد قسمت اواپراتور دستگاه درایر شده و با گاز مبرد (سرد کننده) برخورد کرده و به مایع تبدیل شده و توسط یک شیر تخلیه از دستگاه درایر خارج میشود.


درایر جذبی(خشک کن)

درایر جذبی(خشک کن)

درایر جذبی (خشک کن) این خشک کن ها برای جذب آب موجود در هوا در مسیر لوله کشی و بعد از مخزن هوا نصب میشود. در این سیستم هوا از میان دانه های مواد آلومینیوم اکتیو (مورکولارسیو) عبور کرده و آب موجود در آن جذب این مواد میشود.