بازار لوله، اتصالات و شیرآلات ایران

آبیاری درختان باید بر چه اساسی باشد؟

آبیاری درختان باید بر چه اساسی باشد؟ آب و هوا و میزان آبیاری درختان اگر سال پیش رو خشک باشد رطوبتی که خاک دارد در همان ماه های اول استفاده می شود و در نتیجه دوران آبیاری درخت ها باید طولانی شود. ولی در سال هایی که مرطوب می باشد نیاز آبی درخت کم میشود […]